ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

(рекомендаційний список літератури)

 1. XII Міжнародні і XXІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю» // New Inception. – 2021. – № 1-2. – С. 77.
 2. Баранюк І. Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини  / І. Баранюк // Рідна школа. – 2017. – № 3-4. – С. 46-50.
 3. Баранюк І. Г. Василь Сухомлинський про лінгводидактичну культуру вчителя початкової школи  / І. Г. Баранюк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2017. – Вип. 5. – С. 161-166.
 4. Басіладзе Н. А. В. О. Сухомлинський про любов, шлюб і сім’ю  / Н. А. Басіладзе // Інноватика у вихованні. – 2018. – Вип. 8. – С. 28-40.
 5. Батрун І. В. Соціалізація дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / І. В. Батрун // ОПЗ Педагогічна майстерня. – 2017. –№ 11. – С. 31−34.
 6. Березівська Л. В. О. Сухомлинський про роль бібліотеки в організації методичної роботи школи  / Л. Березівська // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 4. – С. 130-133.
 7. Бех Іван. Висока педагогіка почуттів. Громадянська особистості у смисло-ціннісній інтерпритації В. Сухомлинського / І. Бех // Освіта. – 2016. – № 38−39. – С. 3.
 8. Бех Іван. Для дітей – про великі проблеми людини / І. Бех // Освіта. – 2017. – № 42−43. – С. 4.
 9. Віконь А.М. Педагогіка В. Сухомлинського і Нова українська школа / А.М. Віконь // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ,2021. – С. 26-28.
 10. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Рецензія на видання “Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. Д. Березівська, О. В. Сухомлинська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. − (Серія “Видатні педагоги світу” ; вип. 12).” / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Науково-педагогічні студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 135-137.
 11. Галів М. Василь Сухомлинський про виховання морально-вольових рис у дітей: гендерні аспекти / М. Галів, З. Бурковська // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2022. – Вип. 49(1). – С. 153-158.
 12. Деркач В. Василь Сухомлинський про управлінську діяльність керівника школи  / В. Деркач // Рідна школа. – 2018. – № 1-2. – С. 13-16.
 13. XII Міжнародні і XXІХ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю”  // New Inception. – 2021. – № 1-2. – С. 77.
 14. Долженко С. Г. Василь Сухомлинський про шляхи подолання неуспішності  / С. Г. Долженко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2018. – № 1. – С. 11-17.
 15. Кравець В. Василь Сухомлинський про окремі аспекти формування сім’янина / В. Кравець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2018. – Вип. 21. – С. 231-238.
 16. Кузьменко В. В. В. О. Сухомлинський про патріотичне виховання дітей  В. В. Кузьменко, В. С. Мусієнко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 171. – С. 79-83.
 17. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про сутність педагогічної майстерності  / А. М. Луцюк, Ю. А. Луцюк // Академічні студії. Серія : Педагогіка. – 2021. – Вип. 2. – С. 74-78.
 18. Луцюк А. М. Василь Сухомлинський: біографічний та педагогічно-історичний аспекти  / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. – 2018. – № 2. – С. 3–6.
 19. Марусинець М. М. В. Сухомлинський про виховання «важких дітей»: педагогічні та психологічні акценти  / М. М. Марусинець // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 171. – С. 87-92.
 20. Марусинець М. М. В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення / М. М. Марусинець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 63. – С. 117-121.
 21. Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським: колективна монографія / [укл. М. М. Балух, Г. В. Бучківська, І. С. Вітюк,І. А. та ін]. –Хмельницький: ФОП «О. М. Казаков», 2018. – 258 с.
 22. Пазиніч С. М. Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи  / С. М. Пазиніч, О. Ф. Пономарьов, М. В. Черемський // Новий Колегiум. – 2018. – № 2. – С. 32-36.
 23. Пащенко Дмитро. Піклування В. О. Сухомлинського про здоровя дітей / Д. Пащенко // Інформаційно-методичний збірник КОДА. – 2017. – № 10. – С. 47−50.
 24. Петренко І. Василь Сухомлинський: про класну кімнату як важливу складову освітнього середовища / І. Петренко // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 45-48.
 25. Петрук О. М. Василь Сухомлинський про виховання в учнів високих моральних якостей і норм поведінки  / О. М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 2. – С. 107-112.
 26. Петрук О. М. Василь Сухомлинський про «азбуку моральної культури»  / О. М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 1. – С. 123-128.
 27. Рідкоус О. В. О. Сухомлинський про організацію роботи з педагогічним колективом в Павлиській школі  / О. Рідкоус // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 6. – С. 138-144.
 28. Рідкоус О. В. В. О. Сухомлинський про гуманістичні цінності сімейного виховання  / О. В. Рідкоус // Таврійський вісник освіти. – 2017. – № 2. – С. 223-232.
 29. Рогачко М. В. Василь Сухомлинський: від творчого вихователя – до творчого вихованця  / М. В. Рогачко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3(1). – С. 123-128
 30. Рябоконь Н. В. О. Сухомлинський про особистість учителя / Н. Рябоконь // Humanitarium. – 2018. – Т. 41, Вип. 2. – С. 107-114.
 31. Савченко Олександра. Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей / О. Савченко // Рідна школа. – № 9-10. – С. 44−48.
 32. Сухомлинська О. Василь Сухомлинський крізь призму часу: деякі зауваги до розгляду ідей / О. Сухомлинська // Інноватика у вихованні. – 2020. – Вип. 11(1). – С. 6-16.
 33. Сухомлинська О. Голоси історії: Василь Сухомлинський в оцінці Метью Ліпмана / О. Сухомлинська // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2021. – Вип. 1. – С. 41-46.
 34. Сухомлинська Ольга. Смертність людини в освітньому та виховному просторі. Підхід Василя Сухомлинського / О. Сухомлинська // Управління освітою. – 2018. − № 3. – С. 6−19.
 35. Сухомлинська О. В. Як уявляв школу майбутнього Василь Сухомлинський   / О. В. Сухомлинська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 86. – С. 13-17.
 36. Сухомлинська О. Василь Сухомлинський крізь призму часу: деякі зауваги до розгляду ідей [Електронний ресурс] / О. Сухомлинська // Інноватика у вихованні. – 2020. – Вип. 11(1). – С. 6-16.
 37. Ткаченко Лідія. Філософія для дітей / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. – № 38−39. – С. 7.
 38. Троцко А. В. В. О. Сухомлинський про організацію роботи з дітьми, які мають проблеми в розумовому й фізичному розвитку  / А. В. Троцко, О. М. Друганова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 81(2). – С. 35-40.
 39. Хайруліна В. В. О. Сухомлинський зі мною  / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 66-69. –
 40. Хайруліна В. В. О. Сухомлинський зі мною  / В. Хайруліна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – С. 130-137. –
 41. Харченко Н. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя   / Н. Харченко // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 4. – С. 164-166.
 42. Черній А. В. Сухомлинський та Р. Штайнер: порівняльний аналіз педагогічних ідей  / А. Черній, В. Долід // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 27-32.

 

 

Підготувала бібліотекар РОІППО  Вікторія Богомазюк