Звіт директора за 2018-2019 навчальний рік

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»

за 2018-2019 навчальний рік

21.05.2019 року

Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» Рівненської міської ради – це заклад загальної середньої освіти, що забезпечує освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Навчально-реабілітаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацією інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Положенням про навчально-реабілітаційний центр, Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію, спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Рівненської міської ради або уповноваженого нею органу управління освіти, Статутом.

Головною метою закладу освіти є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними виразними порушеннями розвитку (дітей з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень; різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості з особливими освітніми потребами, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

В структур центру упродовж року працювали:

дошкільне відділення, у складі якого функціонує одна група денного перебування для дітей віком від 4 до 8 років;

спеціальна загальноосвітня школа для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку I-II ступенів, де передбачено денне перебування учнів (школа повного дня).

реабілітаційне відділення для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Положенням про навчально-реабілітаційний центр та окреслено у освітніх програмах для дітей з особливими освітніми потребами.

Освітній процес у закладі мав корекційно-реабілітаційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу було створено передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння здобувачами освіти програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації та інтеграції. Пріоритетним принципом освітнього процесу в закладі була комплексна реабілітація (організаційно-психологічне поєднання програм медичної, психологічної та соціально-педагогічної реабілітації).

У 2018-2019 навчальному році в навчально-реабілітаційному центрі навчалось та виховувалось 191 дітей. Мережа закладу включала 1 дошкільну групу та 19 класів, з них 1–4-ті класи – 10, 5-9 класи – 9. Середня наповнюваність класів та груп становила 10 дітей. Шкільна мережа закладу була диференційована відповідно до навчальних програм для: дітей із затримкою психічного розвитку (10 класів, 108 учнів) та дітей з порушенням інтелектуального розвитку (9 класів, 74 учнів). Станом на 05.09.2018 року кількість учнів шкільного відділення становила 180, вихованців дошкільної групи – 8. На кінець навчального року кількість дітей шкільного відділення – 174 та дошкільної групи – 9. На протязі року прибуло 4, вибуло – 10. З них 9 учнів випустились зі школи та отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, 11 учнів – свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи. 1 дитина перейшла до іншого закладу загальної середньої освіти.

Упродовж звітного періоду організація освітнього процесу в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» здійснювалась  згідно прийнятого Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту» в рамках нормативно-правового забезпечення Нової української школи, положень про спеціальну школу (школу-інтернат), навчально-реабілітаційний центр, інших актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

З 1 вересня 2018 року навчання учнів початкової школи навчально-реабілітаційного центру розпочалося з першого класу за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87. Відповідно до типових освітніх програм для дітей із затримкою психічного розвитку та учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, в закладі окреслено єдині підходи до планування й організації комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Учні підготовчого класу для дітей із затримкою психічного розвитку у 2018/2019 навчальному році продовжили навчання у першому класі за типовою освітньою програмою на основі нової української школи. З огляду на особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями, учні 1 класів для дітей зазначеної категорії навчалися за типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №816.

Основним документом, що регулює освітньо-виховний процес у закладі освіти, є навчальний план, складений на основі Типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018р. №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році», навчальний план Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» на 2018-2019 навчальний рік було складено за Типовими освітніми програмами спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

 • 1-ий клас для дітей з інтелектуальними порушеннями – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів початкових класів з інтелектуальними порушеннями (наказ МОН України від 26.07.2018р. №816);
 • 1-ий клас для дітей із затримкою психічного розвитку – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН України від 26.07.2018р. №814);
 • 2-4 класи за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (наказ МОН України від06.18р. № 693) – 2-4 класи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – Таблиця 14; 2- 4 класи для дітей із затримкою психічного розвитку – Таблиця 10);
 • 5-9 класиза Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (наказ МОН України від 12.06.18р. №627) – (5- 8 класи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку – Таблиця 18; 5- 9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку – Таблиця 16);

Таким чином, відповідно до мережі класів, розвитку дітей, навчальним планом РНРЦ «Особлива дитина» передбачено навчання за двома видами Типових освітніх програм спеціальних закладів загальної середньої освіти школи І, ІІ ступенів, окремі варіанти навчальних планів – для дітей із затримкою психічного розвитку, дітей з інтелектуальними порушеннями.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах школи І, ІІ ступенів для учнів відповідного рівня розвитку. В інваріантній частині навчального плану цілком збережено як перелік освітніх галузей, так і обсяг годин на кожну з них. При формуванні варіативної складової навчального плану було максимально враховано особливості психофізичного розвитку учнів, рівня вихованості та потреб, завдань морально-духовного виховання.

Інваріантна складова навчального плану школи включала години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

 • корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвиткущодо формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку;
 • корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними порушеннями щодо психосоціального розвитку та корекції психофізичних порушень.

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізувався через навчальні предмети та курси:

для дітей із затримкою психічного розвитку:

– Розвиток мовлення ;

– Ритміка ;

– Лікувальна фізкультура ;

– Корекція розвитку ;

для дітей з інтелектуальними порушеннями:

– Розвиток мовлення ;

– Ритміка ;

– Лікувальна фізкультура;

– Соціально-побутове орієнтування.

З метою забезпечення комплексної корекції, створення оптимальних умов для розвитку, самореалізації, самореабілітації дітей з особливими освітніми потребами, їхньої подальшої соціальної адаптації, додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації  було розподілено на:

– вивчення курсу «Основи християнської етики» (Програма «Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів», рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347  від 13 липня 2010 року);

 • розширення можливостей розвитку усного та писемного зв’язного мовлення, читацької діяльності та формуванню ключової комунікативної компетентності шляхом запровадження інноваційного змісту та сучасних науково-методичних підходів (системного, компетентнісного, психолінгвістичного, нейропсихологічного, особистісно-комунікативного та герменевтичного) реалізації з учнями основної ланки освіти із затримкою психічного розвитку (Програма корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] І.М.Омельченко, Л.О. Федорович. – К, 2016. – 113 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України,наказ МОН України №1148 від 26.09.2016).

Допрофесійна підготовка здійснювалась на уроках трудового навчання під час поділу на підгрупові заняття (наказ МОН України від 20.02.2002 року №128).

Освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами (крім дітей з порушеннями розумового розвитку), відповідно до рекомендованих Міністерством освіти і науки адаптованих навчальних програм для 1-4, 5-10 класів. Окрім того, використовувались програми загальноосвітньої школи для 5-9 класів та рекомендації до розподілу програмного матеріалу. Вчителі вносили корективи до них з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та строку їх навчання у школі ІІ ступеня.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, у закладі упродовж 2018-2019 навчального року здійснювався контроль за відвідуванням учнями закладу.

Аналіз стану відвідування учнями навчальних занять (таблиця 1) свідчить, що в період з 01 вересня по 24 травня 2018 -2019 навчального року пропущено 4159 днів, 2696 днів – у зв’язку з  хворобою, 1463 день – з поважних  причин (за поясненнями батьків). Наявні пропуски підтверджені довідками про хворобу, санаторно-курортне лікування або поясненням батьків про причину відсутності дитини в школі.

Таблиця 1

Відвідування учнями закладу у 2018-2019 навчальному році

Клас К-сть

учнів

Всього пропу-щено днів проп. днів на учня За хворо-бою      % З поваж-них причин % Без поважних причин %
1 1-А 7(1) 97 13,86 71 73,2 26 26,8
2 1-Б 10 328 32,8 303 92,38 25 7,62
3 1-В 9 150 16,66 138 92 12 8
4 2-А 6 128 21,33 97 75,78 31 24,22
5 2-Б 12 77 6,41 77 100
6 3-А 14 530 37,86 251 47,36 279 52,64
7 3-Б 12 235 19,58 224 95,32 11 4,68
8 3-В 9 207 23 20 9,66 187 90,34
9 4-А 7(2) 161 23 105 65,22 56 34,78
10 4-Б 12 220 18,33 86 39,1 134 60,9
11 5-А 9 344 38,22 327 95,06 17 4,94
12 5-Б 10 224 22,4 154 68,75 70 31,25
13 6-А 8 228 28,5 214 93,86 14 6,14
14 6-Б 12 254 21,17 115 45,28 139 54,72
15 7-А 6 98 16,33 87 88,78 65 11,22
16 7-Б 10 185 18,5 126 68,11 58 31,89
17 8-А 6 103 17,17 40 38,83 63 61,17
18 8-Б 12 379 31,58 126 33,98 253 66,75
19 9-Б 9 211 23,44 135 63,98 44 36,02
Всього 182 4159 23,11 2696 64,82 1463 35,18

Порівняно з  2017-2018 навчальним  роком відвідування учнями уроків погірщилося, збільшилися  пропуски з поважних причин (таблиця 2). Це пояснюється тим, що діти з особливими освітніми потребами потребують лікування та проходження курсів реабілітації в спеціальних реабілітаційних та санаторно-курортних закладах.

Таблиця 2

Порівняльна таблиця відвідування учнями навчальних занять

(упродовж трьох останніх навчальних роки)

Навч.рік К-сть учнів Пропущено всього днів Пропущено за хворобою Пропущено з поважних причин Пропущено без поважних причин
2016-2017 164 3 746 2 730 1 016
2017-2018 183 3 539 2 255 1 269
2018-2019 182 4 159 2 696 1 463

Методична робота

В 2018-2019 навчальному році в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» корекційно-навчально-виховний процес здійснювали 68 педагогічних працівники. У відпустці по догляду за дитиною перебувало 2 педагогічні працівники.

Упродовж року проатестовано 16 педагогів. За результатами атестації присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст першої категорії» – 3 педагогам, «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагогам. 9 педагогічних працівників атестовано на відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Аналіз кваліфікаційного рівня педагогічних працівників засвідчує, що на кінець 2018-2019 року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 38 педагогів, «спеціаліст першої категорії» – 13, «спеціаліст другої категорії» – 7, «спеціаліст» – 9. Педагогічне звання «учитель-методист» – мають 12 працівників, «старший учитель» – 3 працівники, «вихователь-методист» – 4, «старший вихователь» – 2; «педагог-організатор-методист» – 1.

Упродовж навчального року 8 педагогічних працівники пройшли курси підвищення педагогічної кваліфікації в РОІППО, 7 педагогічних працівники пройшли тренінги в рамках підготовки вчителів, які будуть навчати дітей в 1 класі 2019-2020 та 2020-2021 років відповідно до нового Стандарту початкової освіти Нової української школи.

Варто відмітити значну  активність педагогічних працівників щодо проходження онлайн-курсів на освітніх платформах Ед-Ера та Prometeus.

Відповідно до Програми розвитку РНРЦ «Особлива дитина» на 2018-2022 р.р., річного плану роботи центру на 2018-2019 н.р., наказу №118 від 03.09.2018 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 навчальному році», педагогічний колектив закладу зосередив свої зусилля над впровадженням Концепції Нової української школи в корекційному закладі та першого етапу нової педагогічної теми «Формування та розвиток творчої особистості дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньо-реабілітаційному просторі багатопрофільного корекційного закладу», ствердженням інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору, в якому кожна дитина з особливими освітніми потребами має можливість творчо розвиватися на основі формування життєвих компететностей; реалізацією Концепції та стратегії розвитку закладу на 2018-2022 роки, подальшим науково-теоретичним обґрунтування проблеми, окресленням конкретних шляхів її реалізації, формуванням психологічної готовності колективу до реалізації поставлених завдань, розвитком конструктивного мислення (розв’язання проблем і прийняття рішень, ефективне використання найрізноманітніших технологій), підвищенням педагогічної кваліфікації на освітніх платформах (ЕдЕра, Прометеус, ін.) щодо застосування нових технологій, методик; подальшим впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти; раціональним використанням ідей перспективного передового досвіду та розробкою власних педагогічних технологій, що сприяють підвищенню якості знань учнів з особливими освітніми потребами; активізацією діяльності навчально-реабілітаційного центру на освітніх просторах шляхом участі у всеукраїнських, міжнародних семінарах та конференціях, налагодженням контактів з комунальними, освітніми, громадськими та просвітницькими організаціями.

Упродовж 2018-2019 року в структурі методичної роботи центру діяли: методична рада, методичні об’єднання педагогічних працівників, творчі групи вихователів дошкільного відділення (керівник Штіль С.Ю.), Школа педагогічної майстерності «Досвід» (керівник Охріменко М.В.).

В ході засідань методичної ради центру було проаналізовано  внутрішньо-методичну роботу закладу за минулий рік та визначено завдання методичної служби центру на 2018-2019 навчальний рік, окреслено конкретні шляхи реалізації І-го етапу єдиної методичної теми. Розглядалися питання здійснення освітньо-корекційного процесу за оновленими навчальними програмами відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України; формування провідних компетентностей професійної майстерності педагога НУШ в інклюзивному освітньо-реабілітаційному просторі; проведення моніторингових досліджень освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році; визначалися форми методичних заходів щодо подальшого впровадженням положень Концепції нової української школи.

У 2018-2019 навчальному році методична служба центру активно працювала над впровадженням ідей Нової української школи щодо формування нового освітньо-корекційного середовища. Значна увага приділялася питанням співпраці педагогів щодо забезпечення комплексного підходу під час формування мовленнєвої компетентності у дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору. Зокрема, для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями  упродовж року було організовано інклюзивно-освітнє середовище з використанням піктограм. В освітній процес введено понад 70 піктограм. Дана методика також знайшла своє активне застосування в роботі з гіперактивними дітьми.

Упродовж року в інклюзивному освітньо-реабілітаційному просторі багатопрофільного корекційного закладу запрацювали творчі студії корекції, які надають можливість розвивати творчі здібності дітей незалежно від нозологій та рівня мнестичного розвитку. Особливою популярністю користується художня студія, де за професійними мольбертами свої таланти можуть проявити не лише учні, але й педагоги, створюючи високохудожні твори.

Також розглядалися питання щодо реалізації мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освіти для дітей з особливими освітніми потребами, підготовки учнівської молоді до повноцінної та плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві через навчальний предмет «Інформатика»; організації та проведення методичних заходів корекційних педагогів щодо реалізації Комплексних програм індивідуально-корекційного медико-психолого-педагогічного супроводу дитини з виразними вадами розвитку.

Значну увага було приділено реалізації завдань, визначених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020р.р.»; організації роботи у закладі з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу; забезпечення партнерської взаємодії педагогів з батьками через використання інтерактивних форм роботи.

Упродовж звітного періоду у структурі центру діяло 6 методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів та вчителів-предметників (керівник Твердохліб Г.В.);
 • вчителів-логопедів (керівник Криницька В.І.);
 • вихователів груп продовженого дня (керівник Муляр Н.П.);
 • вчителів трудового навчання (керівник Теренчук О.Ю.);
 • вчителів фізкультури та реабілітації (керівник Нагорна О.Б.).
 • класних керівників (керівник Павлюк Г.М.).

Упродовж року педагогічні працівники центру удосконалювали освітнє середовище, формували ключові життєві компетентності учнів та вихованців, враховуючи індивідуальні пізнавальні можливості кожної дитини. Підбирали і застосовували педагогічні технології, які сприяють всебічному розвитку дітей. При цьому було застосовано різноманітні форми роботи проведення методичних заходів, а саме:

 • методичний вернісаж «Нова українська школа: організаційно-методичні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти»;
 • методична експедиція (спільне для м/о) «Корекційні технології, методики та методи у роботі з учнями, що мають загальне недорозвинення мовлення І рівня»;
 • коло ідей «Формування ключових компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами через реалізацію змістових ліній мовно-літературної освітньої галузі»;
 • творча лабораторія «Шляхи професійного розвитку та самовдосконалення вчителя в НУШ»
 • педагогічна кухня «Рецепти педагогічної майстерності»;
 • інтелект-кафе «Сучасні виклики виховання. Нова українська школа»;
 • дискусійний клуб «Шляхи створення безпечного середовища для успішного розвитку дитини з особливими освітніми потребами»;
 • методичний бенефіс «Довершені грані педагогічної майстерності»;
 • дискусійна година «Розвиток соціальної і громадянської компетентності учня на усіх етапах становлення особистості»;
 • круглий стіл «Запитуєте – відповідаємо: вирішення проблем адаптаційного періоду дітей з особливими освітніми потребами»;
 • методичний практикум «Формування трудових навичок майбутньої професії в умовах інклюзивного освітньо – реабілітаційного простору у світлі освітньої реформи»;
 • методична зустріч з елементами тренінгу «Професійно – особистістний імідж вчителя»;
 • тренінг «Безпека в Інтернеті»;
 • презентації «Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Шляхи професійного розвитку та самовдосконалення вчителя НУШ»;
 • інтелект – кафе «Аукціон ідей»;
 • тренінгове заняття «Протидія булінгу»;
 • коло ідей «Шляхи створення безпечного середовища для успішного розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
 • створення пам’ятки «Профілактика шкільного булінгу»;
 • творчий звіт «Довершені грані педмайстерності»;
 • виставка – панорама методичних досягнень.

На засіданнях методоб’єднань педагоги підвищували свій професійний рівень: збагачувались теоретико-практичними знаннями та вміннями, ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, презентували власні напрацювання, проводили майстер-класи та показові уроки, позакласні заходи, ділились власним досвідом роботи над поставленими завданнями, обговорювали проблеми, з якими довелось зіткнутись під час реалізації завдань поточного навчального року.

Упродовж навчального року педагогами центру було проведено ряд показових уроків: Аргута О.В. «Звук [п], буква П», Борович Р.Р. «Злиття вивчених звуків у склади. Читання прямих та обернених складів з буквою Р», Копотілова О.М. «Написання малої букви ш, складів, слів із нею», Павлюк Г.М. «Досліджуємо медіа. Реклама. Букви Тт. Читання складів, слів, тексту з вивченими літерами» (навчання грамоти); Глазкова С.В. «Добридень тобі, Україно моя! Що таке Батьківщина? А.Костецький «Батьківщина», Максимчук Ю.Й. «Григір Тютюнник «Ласочка»» (літературне читання); Коротун Н.М. «Антоніми», Чиж О.Г., «Розділові знаки між частинами складносурядного речення»; «Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу», Минюк О.М. «Головні та другорядні члени речення. Підмет. Способи вираження підмета», Щепковська Л.М. «Діалектизми, професіоналізми, терміни, просторічні слова», «Творення нових слів» (з української мови); Аргута О.В. «Дикі і свійські тварини. Порівняння, словесне малювання», «Мовні та немовні звуки. Органи мовлення. Імітація. Наслідування», Володько Н.М. «Стилі мовлення» (розвиток мовлення); «Садок вишневий коло хати» (українська література); Павлюк Г.М. «Земля – наш спільний дім. Віртуальна подорож світом»; «Винаходи людства. Чи все вже на світі винайдено до нас?», Копотілова О.М. «Пригоди краплинки» (Я досліджую світ); Аргута О.В., «Овочі і фрукти. Ознаки, вирощування, споживання» (природознавство); Марчук М.І. «Перехід з одного агрегатного стану в інший» (фізика), «Хвороби цивілізації», «Безпечний Інтернет» (основи здоровя) Павлова С.Б. «Європа починається з тебе» (1-9 класи ІПК) – в рамках проведення днів Європи в Україні (англійська мова).

Проекти та тренінги: Глазкова С.В. «Захисти ялинку», «Квіти рідної землі»; Максимчук Ю.Й. «Українська пісня – душа народу», «Видатні українці», «Що для мене є українці?»; Кукурудза В.Р. «Безпека в Інтернеті».

Упродовж 2018-2019 н.р. на високому рівні були проведені предметно-методичні тижні: «Увага! Діти на дорозі», «Права дитини», «Земля – наш спільний дім», Тиждень рідної мови «Мова – духовний скарб нації», Всеукраїнський Шевченківський тиждень «Весна починається з Т.Г.Шевченка», дитячого читання «Книгу відкриваємо – мандрівку починаємо». Були підготовлені та проведені заходи до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського (Проект «Світлиця добра і любові»), мовознавчий квест до Дня української мови та писемності, фестиваль патріотичної пісні «Червона калина», заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії; проекти «Не обміліє пам’яті ріка» (до Дня примирення), «Невідома сторінка історії» (керівник Григорчук В.А.), виховні заходи до Дня грамотності, Тиждень основ християнської етики «Християнські орієнтири людського життя», Свято вишиванки, День цивільного захисту населення, пам’яті героїв Крут, українського козацтва, Днів Європи в Україні та інші.

В порівнянні з минулим навчальним роком значно активізувалася робота педагогів щодо залучення дітей до участі в конкурсах, творчих проектах, олімпіадах як міського, так і вищих рівнів (додаток 3). Мельничук Марк, учень 5-А класу (керівник Прокопчук С.М.), зайняв ІІ місце на міській олімпіаді з християнської етики «Юні знавці Біблії»; Коцюба Василь, учень 6-Б класу (керівник Щепковська Л.М.), став переможцем Міжнародного інтернет-конкурсу «Марка дружби – 2019».

За результатами позашкільної роботи з дітьми необхідно відзначити вчителя-олігофренопедагога Щепковську Л.М., яка у тісній співпраці з батьками зуміла долучити учнів до реалізації здібностей у низці Інтернет конкурсів, олімпіад, вебінарів, а саме:

 • Конкурс до дня писемності та мови «Слово до слова»;
 • Всеукраїнський конкурс «#ТГШ205 «Таємниця генія Шевченка»;
 • Міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Осінь» з української мови;
 • ІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики, української мови, української і зарубіжної літератури;
 • Міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Зима» з української мови;
 • ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики, української мови, української і зарубіжної літератури, географії;
 • Міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна» з української мови (дипломи, сертифікати).

Саме такі активні форми роботи з учнями заслуговують на загальне схвалення, широке обговорення та впровадження в роботу колективу центру.

Упродовж звітного періоду педагогічні працівники центру брали активну участь у загальношкільних, а й у міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних заходах, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність через постійний пошук цікавих форм та методів роботи, вивчали передовий досвід вчителів інших шкіл, ділилися власним досвідом роботи (додаток 1):

У порівнянні з минулим навчальним роком педагогічні працівники центру активно брали участь у міжнародних методичних заходах:

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень» (Твердохліб Г.В., Глазкова С.В., м. Кам’янець-Подільський);

Міжнародний семінар сурдопедагогів «Почуття і технології. Аудіативно-вербальна методика на практиці» ( Єзерська О.В., м. Львів);

Міжнародний семінар «Система іншомовної освіти Польщі» (Павлова С.Б., м. Люблін);

Міжнародна медико-педагогічна конференція «Система роботи з немовними дітьми-аутистами» (Штіль С.Ю., м. Варшава);

Міжнародний семінар з питань Громадянської освіти (Григорчук В.А., м. Перемишль).

Також педагоги центру долучилисть до роботи Всеукраїнського форуму «Нова соціальна доктрина» в м. Київ (Охріменко М.В., Кравцова О.В.).. Вчителі-логопеди Чирак Н.О. та Левчук М.О. відвідали фестиваль практичної логопедії на базі інституту дефектології (м.Київ).

У 2018-2019 навчальному році на базі Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» проведені наступні загальноміські заходи:

 • конференцію для заступників директорів міських загальноосвітніх закладів з виховної роботи, в рамках якої вихователі ГПД, практичні психологи провели майстер– класи, ділилися досвідом співпраці з іншими закладами:

«Співпраця з відділом іноземної літератури обласної наукової бібліотеки ім. Короленка, Павлова С.Б.

робота в креативній студії вихователя ГПД «Пізнай себе»:

«Особливий записник», Муляр Н. П.

«Поробка з фетру», Матушевська Т. В.

«Кавові фантазії», Мазурок В.Б.

«Пташка щастя», Стик Т. А.

 • засідання методичного об’єднання вчителів-реабілітологів корекційних закладів освіти у співпраці з фахівцями Центру здоров’я та краси «Акварай» «Гідрокінезотерапія у програмі фізичної реабілітації дітей з ДЦП» (Нагорна О.Б., вчителі-реабілітологи);
 • зустрічі, майстер-класи з працівниками Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості рамках профорієнтаційної акції «Ми віримо – ти можеш»;

Необхідно зазначити, що досвід роботи навчального закладу набуває активного поширення. Результатом спільної роботи педагогів у Школі педагогічної майстерності «Досвід» став збірник статей на тему: «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості», надрукований журналом Видавничої групи «Основа» – «Завучу. Усе для роботи», №9-10, 2018). Цінність досвіду кожного педагога-методиста, його основні напрямки узагальнено керівником Школи педмайстерності «Досвід» Охріменко М.В. у «Банку педагогічних ідей», висвітлено на сайті закладу.

Прокопчук С.М. представила свій посібник з досвіду роботи на ХVІ-ий обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості в номінації «Християнська етика», який став призером І етапу.

Свої творчі напрацювання вчителі висвітлюють у періодичній пресі, тематичних посібниках та розміщують на Інтернет-сайтах (додаток 2)

Таким чином, за підсумками реалізації І-го етапу проблемної теми варто відзначити якісний ріст творчих напрацювань педагогів центру, їх актуальність за тематикою, оригінальність та інноваційність, глибокий зміст, практичний характер.

Відповідно до річного плану закладу, 21.05.2019 року відбулося засідання педагогічної ради. Серед інших, основними питаннями для розгляду стали: підведення підсумків за 2018-2019 навчальний рік, формування нових стратегій розвитку закладу в період впровадження Концепції Нової української школи, коригування Комплексних програм індивідуально-корекційного медико-психолого-педагогічного супроводу дитини з виразними порушеннями розвитку в умовах оновленого освітньо-реабілітаційного простору.

Керівниками методичних підрозділів центру, педагогічними працівниками було відзначено, що заклад успішно працює над впровадженням Концепції Нової української школи в корекційному закладі на першому етапі нової педагогічної теми «Формування та розвиток творчої особистості дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньо-реабілітаційному просторі багатопрофільного корекційного закладу». Головним завданням визначено подальше ствердження інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору, в якому кожна дитина з особливими освітніми потребами мала б можливість творчо розвиватися на основі формування життєвих компететностей. Саме такий підхід забезпечить її інтеграцію та соціалізацію в сучасне суспільство.

Разом з тим, виступаючими була сформульована основна проблема в роботі вчителів – все ще недостатність необхідної кількості підручників з предметів, невідповідність навчальних програм наявним підручникам. Недостатнє забезпечення спеціальною науково-методичною літературою, демонстраційно-ілюстративними матеріалами до уроків в спеціальній школі, технічними засобами навчання. Спостерігається збільшення кількості дітей із складними вадами, що потребує пошуку нових підходів до їх навчання та виховання.

 

Виховна діяльність

Упродовж 2018-2019 навчального року виховну роботу Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» було організовано з урахуванням основних положень Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Програми національного виховання  учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та загальнодержавних, Концепції нової української школи, Листів МОН України «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки та благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році», «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», «Щодо організації освітньої діяльності з протидії торгівлі людьми», «Щодо профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх», «Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», «Щодо протидії сепаратизму в закладах освіти», а також Цільової програми життєтворчості особистості дитини з особливими потребами РНРЦ «Особлива дитина» на 2008-2020рр.

Метою виховної роботи педагогів Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» стало створення такого середовища, яке сприяло б розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, його громадянської, соціальної активності та життєтворчості. Педагоги, які відповідали упродовж навчального року за виховання, реалізовували проблемну тему: «Виховання активної життєвої позиції творчої особистості з особливими освітніми потребами в умовах  інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору».

Виховна робота в 2018-2019 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, правової культури; засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя; на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі,  мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота у закладі проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних технологій виховання учнів, продовжується робота щодо проектування та моделювання виховної системи із залученням батьків, з соціальних  партнерів, громадських організацій.

Найбільш поширеними формами у роботі класоводів з учнями 1-4 класів у 2018-2019 н.р. є сюжетно-рольові, ситуативні ігри, проекти,  конкурси, вікторини, творчі завдання. Класні керівники 5-9 класів організовували з учнями  вікторини, розв’язування проблемних  ситуацій, тренінги.

На групах продовженого дня вихованці успішно залучаються до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, екологічної. Вихователі ГПД Муляр Н.П., Стик Т.А., Матушевська Т.В., Горбова Г.К., Сахнюк В.В., Толкачова С.І., Невинна Л.М., Козловська В.С., Рудницька О.В., Ковальчук Н.Є., під час виховних заходів формують у  вихованців ціннісні ставлення до суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, природи, мистецтва, праці, до себе, до історичних, культурних і духовних  надбань рідного краю.

З метою реалізації програми національного виховання  учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., Концепції національно-патріотичного виховання, у закладі було організовано та успішно проведено  ряд заходів (додаток 4,5). Зокрема, проведено заходи до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського: проект «Світлиця добра і любові»(Прокопчук С.М.), мовознавчий квест до Дня української мови та писемності (Твердохліб Г.В.), фестиваль патріотичної пісні «Червона калина», заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії; проект до Дня примирення «Невідома сторінка історії» (керівник Григорчук В.А.), виховні заходи до Дня грамотності, Тиждень основ християнської етики «Християнські орієнтири людського життя», Свято вишиванки, День  цивільного захисту населення, День  пам’яті героїв Крут, свято  українського козацтва, Дні  Європи в Україні та інші.

З метою формування ціннісного ставлення до мистецтва, соціальних компетентностей упродовж навчального року педагогічні працівники центру сприяли участі учнів в ряді міських та Всеукраїнських конкурсів творчих робіт: виставці «Чарівний світ Великодня», декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», ори гамі-виробів «Світ паперових фантазій», екологічного малюнку «Великому киту – велике плавання» (до Міжнародного дня збереження морських ссавців), новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», виставці-конкурсі «Український сувенір», конкурсі творчих робіт «Новорічна композиція», екологічного малюнку «І будуть жити на землі – і соловей, і жук!» (до Дня збереження біорізноманіття), екологічного малюнку «Намалюю світ тварин»,  Національному конкурсі малюнків на космічну тематику «АRT CHAIIENGE», конкурсі малюнку (ПДМ) «Намалюю світ тварин», конкурсі виробів з текстилю «Стильна торба», конкурсі екологічних виробів «Друге життя побутових відходів», конкурсі еко-малюнку «Біорізноманіття навколо нас», конкурсі малюнку «Охорона праці очима дітей».

По закінченні навчального року з 27 по 31 травня 2019 року в закладі для учнів 1-4 класів було організовано корекційно-розвиткову студію “Дивограй”. Метою заходів, які проводилися педагогами, було продовжити  формувати у молодших школярів загальнолюдських цінностей та ціннісних ставлень, відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання та Концепції нової української школи.

Всі заходи було висвітлено на сторінках веб-сайту закладу (http://www.osobluvadutuna.pp.ua/).

Впродовж 2018-2019 навчального року класними керівниками, вихователями ГПД, психологічною службою закладу проводилося ряд корекційних заходів спрямованих на підвищення рівня вихованості учнів: спостереження за учнями у ході виховної діяльності; створення атмосфери співпраці; використання інтерактивних методів роботи, проектування розвитку ціннісних орієнтацій, особистісних якостей учнів; порівняння наявного рівня вихованості з його ідеалом; складання диференційованих та індивідуальних програм розвитку учнів, проектування поведінки та відносин у різних ситуаціях; використання методів індивідуального педагогічного впливу.

Результати моніторингу рівня вихованості учнів за 2018-2019 н. р. показали, що рівень вихованості вихованців закладу порівняно з минулими навчальними роками  покращився. Низького рівня вихованості в класах інтенсивної педагогічної корекції не виявлено.

Особлива увага приділялася роботі щодо попередження правопорушень, злочинності та запобіганню дитячої бездоглядності. З цією метою в закладі здійснювався контроль за відвідуванням учнями шкільних занять, проводились обстеження житлово-побутових умов сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дисциплінарний рейд «Урок». Психологічна служба закладу проводила тестування, анкетування учнів, психологічні консультації для батьків та учителів. Упродовж року діяла Рада профілактики, на засіданнях якої розглядалися питання щодо пропусків навчальних занять, профілактики запізнень на урок, порушення дисципліни в навчальному закладі, а також питання педагогічного супроводу дітей, які пе6ребувають на внутрішкільному обліку, мають прояви девіантної поведінки та дітей з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою збереження життя і здоров’я дітей, а також захисту їх прав і свобод на сайті та інформаційних стендах закладу поширена інформація електронного банеру Національної дитячої «гарячої» лінії, здійснюється співпраця з соціальними службами міста та працівниками відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Рівненській області.

Упродовж звітного періоду з метою попередження насильства та агресії, профілактики правопорушень, формування навичок спілкування, толерантного відношення один до одного було проведено ряд просвітницьких заходів для учнів середньої ланки: бесіди з елементами тренінгу для учнів середньої ланки «Булінгу СТОП!», «Особиста безпека», «Здоров‘я – цінність нашого життя», «Протидія булінгу в дитячому колективі», тренінги «Торгівля з людьми і як не стати жертвою», «Кібербулінг. Як не стати жертвою кібербулінгу?» (Дундюк Л.М.), цикл тренінгових занять «Булінг. Стоп агресії» (Паньковець Т.С.). Для учнів молодших класів Паньковець Т.С. провела цикл морально-етичних бесід «Чи вміємо ми дружити?». Упродовж року в цьому напрямку діяла шкільна агітбригада «Оба-На» під керівництвом практичного психолога, куратора соцільно-психологічної служби Кириленко С.В. Зокрема, члени агітбригади підготували та провели виступи на тему особистої безпеки та протидії насильству, безпеки в мережі Інтернет, здорового способу життя тощо. З нагоди відзначення Дня толерантності шкільна агітбригада підготувала інформаційні бесіди по темі, організувала шкільний флеш-моб «Толерантне серце», «розказали казку про Толерантність» для учнів 1-х класів.

Упродовж квітня-травня в рамках двомісячника «Співучасть у долі дитини» надавалася допомога  окремим учням  закладу, були зібрані кошти на лікування хворих  дітей міста.

Учнівське самоврядування. Відповідно до плану роботи РНРЦ «Особлива дитина» на 2018-2019 н.р. та з метою сприяння розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування, залучення учнівської молоді до громадського управління успішно продовжувалася  робота Шкільної Ради.

Координатором органів учнівського самоврядування  на 2018-2019 н.р. було призначено педагога-організатора Сабадир С.А..Упродовж навчального року педагогічний супровід комісій здійснювався педагогами: Толкачовою С.І., Кириленко С.В., Щепковською Л.М., Сахнюк В.В.,  Сабадир С.А..

Згідно з планом роботи  Шкільної Ради та з метою ціннісного ставлення до себе служба внутрішніх справ долучилася до всеукраїнського рейду «Урок», «Перерва» (вересень 2019 р) та інших дисциплінарних перевірок. Члени Шкільної Ради упродовж року працювали під гаслом: «Хочеш бути громадянином держави – будь громадянином школи!»

Перед учнівським самоврядуванням стояли такі завдання:

 • становлення соціально-активної особистості, здатної до самореалізації та самовираження;
 • залучення учнів до громадської діяльності
 • розвиток організаторських здібностей та створення умов для розвитку творчого потенціалу.

До Шкільної ради входить п’ять служб.

Служба внутрішніх справ (куратор: Сабадир С.А.) надавала  педагогам  допомогу в організації чергування у закладі та у їдальні. Упродовж навчального року виявляли  учнів , які пропускають уроки або запізнюються без поважних причин. Організовували чергування під час масових заходів та брали активну участь у благодійних акціях. Здійснювали контроль за дотриманням  санітарно–гігієнічних вимог у класних кімнатах. З учнями, які систематично запізнювалися на уроки проводилися індивідуальні бесіди. Найкращим черговим класом у їдальні став 8-Б клас (кл. керівник Минюк О.М..), 4-Б кл.(кл.керівник Максимчук Ю.Й.), 9-Б клас (кл. керівник Чиж О.Г.). Найактивнішими учнями під час  чергування  у їдальні  визнано: Цомпеля М (8-Б), Тикву Д.(9-Б), Кухарчук В.(5-Б),  Ільїнського В.(8-Б клас).

Соціально–психологічна служба, агітбригада « Оба – На!» (куратор Кириленко С.В.) організувала і провела такі заходи з учнями закладу: ігрові вправи з особистої безпеки «Ми – відповідальні», «Правила безпечної поведінки», інформаційна хвилинка «Толерантність врятує світ», Всеукраїнський флеш-моб  «Дякуємо за службу, воїне». Організували такі виступи: «Я і мої права та обов′язки», «Протидія насильству», «Протипожежна безпека».

Служба «Всезнайко» (куратор: Сахнюк В.В.) підготувала та провела патріотичне свято до Дня Збройних Сил України, до Дня Валентина  концертно-розважальну програму «Кохання з першого погляду», урок мужності до Дня пам’яті героїв Крут. Провели рейд–перевірку «Рейд бережливих». Прийняли активну участь у благодійному проекті «Особливе пасхальне дерево».

Прес-служба (куратор Щепковська Л.М.) упродовж навчального року випускали  газету Шкільної Ради  «Особлива дитина – особлива увага!»Взяли участь у Всеукраїнських конкурсах на патріотичну тематику, міському конкурсі  «І буде жити на землі, і соловей, і жук», Всеукраїнському  конкурсі  «Новорічна композиція», «Український сувенір», міському заочному конкурсі «Космічні фантазії», «Великому киту – велике плавання», міському конкурсі «Я маю право».

Служба культури та дозвілля (куратор Толкачова С.І.)  організовували цікаві зустрічі та дозвілля. Спільно зі службою  «Всезнайко» підготували та провели на високому методичному рівні Свято вчителя, Осінній бал, Новорічно-різдвяне дійство, концертно-розважальну програму «Кохання з першого погляду», Свято весни. Організували виставку поробок з природнього матеріалу «Дари України», виставку творчих робіт «Великодній сувенір». Організовували пізнавальні екскурсії на виставки тварин, метеликів. 10 травня 2019 року на запрошення Міського учнівського парламенту відвідали концерт Школи сучасної хореографії  «Lait».

Приємно відзначити, що Шкільна рада на базі закладу 31 січня приймала Парламент міста Рівного. Депутати міського учнівського парламенту провели навчання лідерів Шкільної Ради, ділилися досвідом роботи.

Упродовж навчального троку діяла Школа Лідера(Сабадир С.А.). Відбулося 9 занять, на яких в учнів формувалися лідерські якості.

Робота з батьками. Упродовж навчального року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей.

Порівняно з минулим навчальним роком, класні керівники, вихователі ГПД спільно з представниками психологічної служби упродовж року відвідали  більше сімей з метою вивчення соціально-побутових умов, у яких проживають учні. Позитивним є те, що класні керівники більше цього року залучали батьків до участі у класних  проектах, колективних творчих справах, класних виховних заходах,  екскурсіях.

В 2018-2019 навчальному році на  засіданнях «Школи життєвої компетентності» для батьків розглядалися теми:

 • «Адаптація учнів першого класу до умов освітнього процесу».
 • «Допомога родини в професійному самовизначенні дитини».
 • Чому дитина стає «чужою»? Як досягнути взаєморозуміння?

Співпраця з громадськими  організаціями. Співпраця з благодійною організацією: «Об’єднані серця» Участь у заходах свята(вересень 2018р.).

Творчий проект  в рамках співпраці з партнерами Рівнеобленерго: Листівка до Дня енергетика.

Упродовж навчального року тісно взаємодіяли з Центром  соціальних служб сім’ї, дітей та молоді: Всеукраїнський конкурс творчих робіт: «Український сувенір», «Новорічна композиція». Участь учнів у конкурсі  творчих робіт («Повір у себе – і в тебе повірять інші»).

Співпрацювали з Палацом дітей та молоді: спільний проект  «Крок до профілю»/спільно.

Рівненський  центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Майстер-клас: Виготовлення новорічно-різдвяного сувеніру. Майстерня святого Миколая, благодійний проект  «Особливе Великоднє дерево» “У Великодній диво-галереї України рідної краса”.

 Фізкультурно-реабілітаційна робота

Для забезпечення комплексної реабілітації упродовж 2018-2019 навчального року в закладі систематично здійснювались заняття та заходи з фізичної реабілітації і адаптивної фізичної культури.

Процес фізичної реабілітації здійснювали педагоги: Нагорна О.Б., вчитель-реабілітолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат наук з фізичного  виховання  та спорту (за спец. «Фізична реабілітація»); Пенчук О.Ю., вчитель-реабілітолог, спеціаліст; Царук Т.В. вчитель-реабілітолог, спеціаліст.

Для проведення занять з фізичної культури та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами використовувалися спортивний, реабілітаційний та музичний зали, фізкультурно-спортивна зона пришкільної ділянки, де є відповідні комплекси для виконання навчальних програм: баскетбольні щити, волейбольні стояки, гімнастичне обладнання, дрібний спортивний інвентар (гімнастичні обручі, скалки, м’ячі для метання, футбольні, баскетбольні м’ячі). За сприятливих метеорологічних умов фізкультурно-оздоровчі заходи проводилися на відкритому повітрі. З метою забезпечення максимальної самостійності, мобільності, соціалізації дітей з обмеженими руховими можливостями здійснено підбір індивідуальних допоміжних засобів переміщення (ходунки, візки, тощо) та спеціальних меблів (стійка-парта, стілець-парта)

У 2018-2019 навчальному році заняття з фізичної реабілітації відвідували 34 дитини з навчально-реабілітаційного центру та 3 дитини з інших загальноосвітніх навчальних закладів.

На початок навчального року було проведено первинне оцінювання рухових функцій дітей з обмеженими руховими можливостями. На основі обстежень складено індивідуальні комплексні програми, визначено цілі реабілітації та шляхи їх вдосконалення. З метою аналізу динаміки показників індивідуального моторного розвитку вихованців під впливом засобів фізичної реабілітації та контролю за рівнем результативності реабілітаційно-оздоровчих занять проводились поточне та контрольне оцінювання рухових функцій. На підставі показників зазначених оцінювань здійснювалось визначення об’єктивних чи суб’єктивних причин відсутності позитивної динаміки та корекція індивідуальних комплексних програм.

Під час індивідуальних занять з дітьми, які мають обмежені рухові можливості, фахівці з фізичної реабілітації (Нагорна О.Б., Царук Т.В., Пенчук О.Ю.)  забезпечували комплексну допомогу вихованцям, впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату; відновлювали, підтримували та працювали над вдосконаленням рухових функції і працездатності організму; стимулюють розвиток реакцій випростовування та рівноваги; сприяли формуванню правильних рухових стереотипів. Виконання індивідуального плану фізичної реабілітації дітей проводилось у тісній співпраці з іншими спеціалістами закладу: медичними працівниками, вчителями-логопедами, дефектологами, соціальним педагогом, практичним психологом, класними керівниками, вихователями ГПД.

З метою моніторингу рухової активності учнів та пропаганди здорового способу життя вчителі-реабілітологи упродовж року успішно реалізовували проект «В центрі уваги особлива дитина» вихованців (керівник Нагорна О.Б.), в рамках якого учні  з порушенням моторної сфери, проходили індивідуальні заліки (грудень, травень).

Важливим аспектом корекції моторної сфери дітей з особливими потребами є формування навичок самообслуговування. Оцінювання рівня самообслуговування дітей з порушеннями опорно-рухового апарату реабілітологи здійснювали за допомогою карти «Загальна оцінка основних видів та навичок самообслуговування». За результатами обстежень педагоги підбирали вправи на формування навичок самообслуговування індивідуально для кожної дитини залежно від  її фізичного стану. Розширення  мобільності дітей, їх інтеграцію в соціум фахівці здійснювали за рахунок застосування допоміжних засобів пересування та  шляхом залучення до спортивних занять в «Інваспорті».

Заняття з адаптивної та лікувальної фізичної культури в 2018-2019 навчальному році проводились відповідно до робочого навчального плану, розкладу уроків, календарно-тематичного планування. Викладання здійснювали Грибок Р.М., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, Дубровик К.В., спеціаліст.

На початку навчального року відповідно до результатами поглибленого медичного огляду та оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку було здійснено розподіл вихованців та учнів центру на групи для занять з фізичної культури (таблиця 2).

Таблиця 3

Кількісний розподіл учнів та вихованців центру на фізкультурні групи у порівнянні з минулим навчальним роком

2017-2018 2018-2019
кількість % Кількість %
Основна 30 15.3 34 18.2
Підготовча 65 33.3 62 32.2
Спеціальна 97 50 90 47
Звільнено 3 1.4 5 2.6
Всього учнів 195 191

 

Упродовж навчального року вчителями-реабілітологами та вчителями фізичної культури були  організовані та успішно проведені такі заходи:

 • Дні здоров’я (вересень, 2018; квітень, 2019);
 • «Індивідуальний залік» (листопад, 2018; травень, 2019).

З метою збереження здоров`я дітей з особливими освітніми потребами , забезпечення їхнього доступу до високоякісних медичних послуг, формування у молоді загальнолюдських цінностей та активізації молодіжного волонтерського руху у закладі у квітні 2019 року проведено Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця».

Вперше на широкій арені громадськості, корекційної педагогіки було висвітлено досвід творчої групи вчителів-реабілітологів (керівник Нагорна О.Б.) щодо реалізації проекту «Танцювальна терапія для дітей з 5 рівнем рухового розвитку». Танцювальний колектив дітей-візочників, учнів класів ІПК, вчителів «Об’єднані серця» виступав як на загальношкільних заходах, так і на міських проектах: шкільних урочистостях до Дня надії, проекті «Пасхальне дерево»; міській фотовиставці «Особливі мами усміхнені та щасливі», різдвяних концертах громадської організації «На крилах віри», міському святі Музейні гостини. Отримали подяку за активну участь у ІІІ-му регіональному інтегрованому фестивалі культури і спорту «Разом ми зможемо більше» (29-30 листопада 2018 р., Донбаський державний педагогічний університет).

Варто відзначити активну участь батьків випускників школи у творчому, фізичному, соціальному розвитку учнів. Це спільні гостини, участь творчого колективу «Намисто» у загальношкільних заходах. Упродовж навчального року за ініціативи Гончарук Олени, підтримці КЗ РРЦФКІСІ «Інваспорт» адміністрацією центру було організовано заняття для гри в бочча. Цей досвід співпраці сприяє активному залученню дітей з особливими потребами до участі у спеціальній олімпіаді, значному підвищенню соціальної активності їхніх сімей, про що свідчать нові перемоги з пауерліфтингу учнів старших класів Сінчука Дмитра (9-Бкл), Катеринича В’ячеслава (8-Б кл). Даний напрямок партнерських відносин з КЗ Рівненським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» заслуговує на подальший розвиток з метою розширення простору для розвитку та удосконалення особистості дітей з особливими потребами.

 Лікувально-профілактична робота

Відповідно до ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом МОЗ України 20.02.2013 року № 144 та з метою проведення комплексної реабілітації в закладі упродовж року функціонували медичний блок, кабінет фізіотерапії, фітобар, кабінет з масажу. Медичний супровід учнів та вихованців навчально-реабілітаційного центру здійснювали лікар-педіатр кваліфікаційної категорії «спеціаліст», лікар-невролог дитячий кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та медичні сестри. Кваліфікаційний рівень сестер медичних на кінець року становить: «спеціаліст першої категорії» – 2 працівники. Упродовж року Віднічук Т.М., сестра медична, пройшла курси підвищення кваліфікації сестер медичних та атестацію за напрямком «сестринська справа», отримавши «вищу кваліфікаційну категорію».

За період 2018-2019 навчального року медичними працівниками закладу було оглянуто 191 дитина. Було виявлено патологій:

 1. Неврологічні захворювання – 62 (з них на «Д» обліку 58);
 2. Психіатричні захворювання – 170 (з них на «Д» обліку 130);
 3. Очні патології – 87 (з них на «Д» обліку 72);
 4. ЛОР патології – 56 (з них на «Д» обліку 29);
 5. Хірургічні захворювання – 14 (з них на «Д» обліку 14);
 6. Ендокринологічні захворювання – 79 (з них на «Д» обліку 66);
 7. Захворювання органів дихання – 4 (з них на «Д» обліку 4);
 8. Ортопедичні патології – 101 (з них на «Д» обліку 47);
 9. Хвороби серця – 23 (з них на «Д» обліку 23);
 10. Хвороби нирок – 5 (з них на «Д» обліку 5);
 11. Хвороби ШКТ – 10 (з них на «Д» обліку 10);
 12. Шкірні захворювання – 5 (з них на «Д» обліку 5).

За результатами поглибленого медичного огляду, на основі оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку здійснено розподіл вихованців та учнів центру на групи здоров’я (таблиця1 )

Таблиця 4

Кількісний розподіл учнів та вихованців центру на групи здоров’я у порівнянні з минулим навчальним роком

 

Групи здоров’я 2017-2018 2018-2019
І
ІІ 12 11
ІІІ 81 85
ІV 102 95
Всього 195 191

 

У 2018-2019 навчальному році вихованці дошкільних груп та учні були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги, спеціальними засобами для пересування, орієнтування, спілкування та обміну інформацією. З метою профілактики гострих респіраторних захворювань здійснювалась вітамінізація препаратом Ревіт (діти, які знаходяться на «Д» обліку з хронічним тонзилітом та після реконвалісцентної пневмонії – 2 рази в рік). Для профілактики ендемічного зобу учням 1-4-х класів призначався антиструмін. Проводилась фітотерапія та сокотерапія.

Також учні 1–4-х класів та вихованці дошкільної групи планово були обстежені на наявність гельмінтозів та ентеробіозу.

З метою ціннісного ставлення до власного здоров’я, формування навичок здорового способу життя педагогічні та медичні працівники закладу здійснювали санітарно-просвітницьку та профілактичну роботу. Класними керівниками та вихователями ГПД систематично проводились бесіди, години спілкування щодо оздоровлення, загартовування, фізичного розвитку, дотримання режиму дня тощо. З метою проведення роз’яснювальної роботи серед батьківського колективу питання збереження здоров’я дітей неодноразово розглядалось на засіданнях загальношкільних та класних батьківських зборах, батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності».

Фінансово-господарська діяльність РНРЦ «Особлива дитина»

січень-травень 2019 року.

Фінансування Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» РМР проводилось за кодом функціональної класифікації 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку» в 2016 році, в поточному році за КФК 0611070. Бухгалтерський облік в центрі ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. РНРЦ «Особлива дитина» обслуговується в УДКСУ в м. Рівному Рівненської області, де відкрито 7 рахунків.

Аналіз фінансово-господарської діяльності січень-травень 2019 року показав, що кошти витрачаються згідно виділених асигнувань відповідно до кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Заробітна плата працівникам центру виплачується в повному обсязі згідно чинного законодавства. Упродовж зазначеного періоду оплату праці працівникам центру профінансовано на суму 4791217,92 грн., в тому числі нарахування на заробітну плату – 869829,97 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв протягом звітного періоду проводилась своєчасно та в повному обсязі. За надані комунальні послуги та енергоносії закладом було сплачено:

2271 (оплата теплопостачання) – 320636,96 грн.;

2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 6059,75 грн.;

2273 (оплата електроенергії) – 45803,79 грн.

Крім того кошти загального фонду в сумі 62266,20 грн. було використано на оплату послуг, крім комунальних (2240):

телекомунікаційні послуги – 2512,38 грн.

послуги з дезинфекції – 1750,00 грн.;

обслуговування підйомника – 2349,60 грн.;

поточні ремонтні роботи – 49513,20 грн.;

інші послуги – 6141,02 грн.

Вивезення сміття (2275) – 3461,45 грн.

В навчальному закладі організовано триразове гаряче харчування учнів та вихованців. Упродовж січня-травня 2019 року вартість харчування на одну дитину становила 28 грн. З початку року по даний час харчування дітей (2230) було профінансовано на суму – 291388,63 грн.

Станом на 01.06.2019 року залишки на рахунках по спеціальному фонду складають 2625,96грн.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» оприлюднює на веб-сторінці закладу інформацію про свою діяльність в обсязі, зазначеному в п.2,3 ст. 30 Закону, в тому числі кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Додаток 1

Участь у методичних заходах

(семінарах, творчих групах, методичних школах, майстернях, конференціях, професійних конкурсах)

 

Міського рівня Обласного рівня Всеукраїнського рівня
1. Семінар-тренінг для вчителів 1-х класів «На шляху до нової української школи», «Розвиток компетентностей молодших школярів засобами навчальних підручників НУШ» (Копотілова О.М., Пілат В.І., Павлюк Г.М.);

2.«Оптимізація інклюзивного супроводу методами арт-терапії: терапія і практика» (Максимчук Ю.Й.);

3.«Інтегроване навчання як освітній пазл НУШ» (Максимчук Ю.Й., Кравчук О.В.);

4. Семінар-тренінг для вчителів, які будуть викладати фізкультуру у 1 класі» (Максимчук Ю.Й., Кравчук О.В.);

5. Курси підвищення кваліфікації для вчителів НУШ, які навчатимуть учнів 1 класів (Максимчук Ю.Й., Кравчук О.В., Охріменко М.В., Коротун Н.М.);

6. .ШМВ «Застосування мнемотехніки на урок уроках зарубіжної, української мови та літер літератури» (Минюк О.М.);

7. Міні-Ed Camp (не) конференції вчителів української мови та літератури «Наскрізні лінії: практичні аспекти реалізації» (Твердохліб Г.В., Щепковська Л.М.);

8. Семінар Назаревич В. «Основні шляхи опти оптимізації інклюзивного супроводу в сис     системі освіти» (Стик Т.А.);

9. Конференція заступників директорів з виховноі роботи (Прокопчук С.М., Теренчук О.Ю., Муляр Н.П.), Майстер – класи:

Робота в креативній студії вихователя ГПД «Пізнай себе»:

«Особливий записник», Муляр Н. П.

«Поробка з фетру», Матушевська Т. В.

«Кавові фантазії», Мазурок В.Б.

«Пташка щастя», Стик Т. А.

10. Міська фотовиставка «Особливі мами усміхнені та щасливі» (Нагорна О.Б., танцювальний колектив «Об’єднані серця» – танці на візках);

11. Засідання ММО «Гідрокінезотерапія у програмі фізичної реабілітації дітей з ДЦП» на базі Центру здоров’я та краси «Акварай» (Нагорна О.Б., вчителі-реабілітологи);

12. Засідання школи молодого вчителя початкових класів та вихователя ГПД (Стик Т.А., В’юн Л.П.);

13. Засідання педагогічної майстерні класного керівника 6 класу (Щепковська Л.М., Анікіна О.В.);

14. Методична майстерня вчителів іноземних мов (Павлова С.Б.);

15. Засідання консультпункту для педагогів-організаторів (Сабадир С.А.);

16. Засідання міського консультативного пункту керівників шкільних служб Порозуміння та підлітків-медіаторів  (Паньковець Т.С., Дундюк Л.М.);

17. Калейдоскоп творчих уроків учителів музичного мистецтва (Трофімчук О.Б.);

18. Семінар-тренінг для педагогів, які будуть здійснювати організацію освітнього процесу за галуззю «Мистецька» (Максимчук Ю.Й., Кравчук О.В., Трофімчук О.Б.);

19. Семінар-тренінг для педагогів, які будуть здійснювати освітній процес за галуззю «Інформатика» (Кукурудза В.Р.);

20. V сесія семінару-практикуму з теми «Корекція психосоматичних проявів методами арт-тенрапії» (Кириленко С.В., Паньковець Т.С.);

21. Семінар-практикум для учителів трудового навчання – обслуговуючі види праці (Мачулянська Л.О.);

22. Школа молодого вчителя-словесника – українська та зарубіжна література (Минюк О.М.);

23. Семінар-практикум для учителів трудового навчання, технологій з теми «Формування інформаційно-цифрової компетентності школярів на уроках трудового навчання» (Теренчук О.Ю.).

1 Конференція «Сучасні підходи до організації освітнього процесу з хімії, біології, екології, природознавства, основ здоров’я»

(Гуменюк І.В.);

2.Науково-практична Інтернет конфконференція «Компетентнісний підхіпідхід у навчанні хімії в умовах

НУШ» (Гуменюк І.В.);

3. Семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників

(Твердохліб Г.В.);

4. Підсумковий етап ХVІ обласної ярмарки-конкурсу педагогічної творчості – номінація «Християнська етика» (Прокопчук С.М.);

5. Тренінг для вчителів англійської мови за участю методиста видавництва «Express Publishing» Н. Ляшко (Павлова С.Б.);

6. Семінар-практикум для вчителів зарубіжної  та української літератури за результатами роботи творчої групи з питань використання біоадекватних технологій (Минюк О.М., Твердохліб Г.В.);

7. Науково-практична конференція «Оптимізація процесу навчання іноземних мов в умовах компетентісної освіти» (Павлова С.Б.);

8. Міжпредметна науково-практична конференція для вчителів математики, інформатики, біології, хімії та фізики (Гуменюк І.В.);

9. Семінар-тренінг «Організація освітнього процесу в початковій школі» в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти за участю тренерів видавництва «Express publishing» (Павлова С.Б.);

10. Семінар-тренінг для вчителів історії та української мови й літератури з теми «Роль історії, української мови та літератури у відновленні національної пам’яті за участю науковців Українського інституту національної пам’яті» (Григорчук В.А.);

11 Міжпредметна (не)конференція для вчителів української мови, літератури, та зарубіжної літератури з теми: «Наскрізні лінії: практичні аспекти реалізації» (Твердохліб Г.В.);

12.Семінар-тренінг «Підготовка фахівців з орієнтування в просторі і розвитку мобільності для молоді з порушенням зору» (Плахотнік К.В.);

1. ХІІ Міжнародна Міжнародна  науково-практична конференція (м.Кам’янець-Подільськ) «Спеціальна освіта: супровід без обмежень», майстер-класи «Профілактика емоційного вигорання у педагогів», «Тайм-менеджмент корекційного педагога» (Твердохліб Г.В., Глазкова С.В.);

2. Міжнародний семінар сурдопедагогів «Почуття і технології аудіативно-вербальна методика на практиці», м. Львів (Єзерська О.В.),

3 Міжнародний семінар «Система іншомовної освіти Польщі», м. Люблін – Польща (Павлова С.Б.);

4. Міжнародний семінар «Громадянська освіта», м. Перемишль,Польща (Григорчук В.А.);

5.  Всеукраїнський форум «Нова соціальна доктрина», м Київ (Охріменко М.В.);

6. Онлайн-курси для вчителів початкової школи» та «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»;

7. Онлайн-курси «Участь батьків у організації інклюзивного навчання», «Домедична допомога», «Недискримінаційний підхід у навчанні» (Анікіна О.В.);

8.«Хто вони: діти з особливими потребами?», «Інклюзивний клас – крок  до порозуміння з учнями», «Інк «Інклюзивний простір. Практичні крок кроки», «Використання  балансуючого обладнання в  корекційній роботі з дітьми  раннього віку та дітьми аутичного спектру розвитку», «Розвиток  мовлення безмовленнєвих дітей»

(Аргута О.В.);

9.«Домедична допомога»,

«Недискримінаційний підхід у навчанні»; «Запобігання торгівлі людьми», «Участь батьків у організації інклюзивного навчання», «Українська мова. Від

фонетики до морфології», «Вчимося жити разом», «Основи здорздоров’язбережної компетентності», «Освіта на основі життєвих», «Критичне мислення для освітян» (Чиж О.Г., Глазкова С.В., Щепковська Л.М.);

10  Фестиваль практичної логопедії, м.Київ ( Чирак Н.О., Левчук М.О.)

11.  Міжнародна медико-педагогічна конференція «Система роботи з немовними дітьми-аутистами», Польща,Варшава (Штіль С.Ю.);

12.Участь у ІІІ-му регіональному інтегрованому фестивалі культури і спорту «Разом ми зможемо більше», 29-30 листопада 2018, Донбаський державний педагогічний університет (Нагорна О.Б., танцювальний колектив «Об’єднані серця» – танці на візках).

 

Додаток 2

Публікації педагогічних працівників центру

Дані про автора Вид методичної розробки Назва матеріалу
За загальною редакцією Петух О. В., директора, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста»; колектив авторів педагогічних працівників центру збірник статей журналом Видавничої групи «Основа» – «Завучу. Усе для роботи», №9-10, 2018 «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості»
Прокопчук С.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття з досвіду роботи,  журнал Видавничої групи «Основа» – «Завучу. Усе для роботи», №1-2, 2019 «Формування батьківської компетентності за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору»
Прокопчук С.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття з досвіду роботи,  журнал «Виховна робота в школі» №2 «Формування батьківської компетентності за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору»
Прокопчук С.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття з досвіду роботи,  журнал Видавничої групи «Основа» – «Завучу. Усе для роботи», №3-4, «Методист» журнал у журналі. 2019 «Використання спадщини В.О.Сухомлинського у формуванні морально-духовних цінностей у дітей з особливими освітніми потребами»
Прокопчук С.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття з досвіду роботи, Збірник матеріалів міжвузівської науково-методичної Інтернет-конференції «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес». с.186. web-сайт www.rcnubip.org.ua «Формування морально-духовних цінностей у дітей з особливими освітніми потребами на спадщині В.О. Сухомлинського»
Анікіна О. В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття (з досвіду роботи) розміщена на сайті «Освітній навігатор» «Формування ключової компетентності «вміння вчитися» у дітей з ООП засобами інтегральної педагогічної технології»
Охріменко М.В.., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Конспект виховного заходу (з досвіду роботи) розміщений на сайті «Освітній навігатор» «Андріївські вечорниці»
Аргута О.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Конспекти уроків (з досвіду роботи) розміщені на сайті «Освітній навігатор» Читання , 2 клас «Українська мова у серці та житті», математика, 3 клас «Додавання і віднімання в межах 20. Геометричні фігури. Складання цілої фігури з частин»
Аргута О.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

Конспект виховного заходу (з досвіду роботи) розміщений на сайті «Освітній навігатор» Андріївські вечорниці «Ой, калита, калита…»
Борович Р.Р., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

«старший учитель»

Конспекти уроків (з досвіду роботи) розміщені на сайті «Освітній навігатор» Природознавство, 3 клас «Зима – найбільш холодна пора року», навчання грамоти «Звук [с], його позначення буквами С,с».
Борович Р.Р., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

«старший учитель»

Конспект виховного заходу (з досвіду роботи) розміщений на сайті «Освітній навігатор» «З родини починається життя».
Чиж О.Г., вчитель-олігофренопедагог

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Конспекти уроків  (з досвіду роботи) розміщені на сайті  На урок http://naurok.com.ua/publ/98714 українська мова, 9 клас «Розділові знаки між частинами складносурядного речення»
Коротун Н.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Конспект уроку (з досвіду роботи) розміщені на сайті

«На урок» http://naurok.com.ua/publ/98714

українська мова, 2 клас «Антоніми»
Аргута О.В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Методичний посібник «Корекційна робота з безмовленнєвими школярами в умовах інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору»
Чиж О.Г.., вчитель-олігофренопедагог

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Методичний посібник «Особистісно-орієнтований підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору»;
Минюк О.М., вчитель-олігофренопедагог

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Методичний посібник

(з досвіду роботи)

«Формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови та літератури».

 

Скалій І.І., вчитель-логопед, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття журналу Видавничої групи «Основа» «Завучу. Усе для роботи»  №9-10, 2018 р. «Мультимедійна презентація як засіб формування мовленнєвої компетентності в молодших школярів»
Штіль С.Ю.., вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Стаття журналу Видавничої групи «Основа» «Особлива дитина»  №4, 2019 р. « Формування мовленнєвих компетентностей у дошкільників з особливими освітніми потребами засобами пальчикової терапії»
Щепковська Л.М., вчитель-олігофренопедагог

спеціаліст І-ої кваліфікаційної категорії

Презентація з досвіду роботи web-сайт http://naurok.com.ua/ Презентація  «Перлини педагогічної спадщини Януша Корчака».
Щепковська Л.М., вчитель-олігофренопедагог

спеціаліст І-ої кваліфікаційної категорії

Конспекти виховних заходів

web-сайт http://naurok.com.ua/

Театралізоване дійство «Свято врожаю»,

Гра-мандрівка  «Світ професії».

Вечір-реквієм  «Ми подвиг ваш будемо пам’ятати завжди»

КВК «Дерева, кущі рідного краю»

Новорічна імпреза «Пригоди перед Балом»

Матушевська Т.В., вихователь ГПД,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вихователь-методист»

Конспекти виховних заходів (з досвіду роботи) розміщений на сайті «Освітній навігатор»; «Хліб – усьому голова» (до проекту «Від зернини до хлібини»)

«Урок добра і любові: «Серце віддаю дітям»

(До 100- річчя В.О.Сухомлинського)

свято «Веселка для мами

Зоологічний квест  «Слідами звірів»

Муляр Н.П.., вихователь ГПД,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

Конспект виховного заходу (з досвіду роботи) розміщений на сайті «Освітній навігатор» Свято «Прощавай, Букварику!»

Додаток 3

Учасники та переможці конкурсів творчих робіт різного рівня та інтернет-олімпіад в 2018-2019 навчальному році

 

Назва конкурса ПІБ учасників Клас Переможці
1 Всеукраїнський конкурс

1.«Безпечний Інтернет»

від проекту  «На урок»

2Олімпіада з зарубіжної  літ.

3Математика

4Українська мова

Ващук Олена

Алексєєва Вікторія

Горох Олексій

Годунко Анастасія

Середа Віталій

Коцюба Василь

Козловська Катерина

Хортик Олександр

Михальчук Тимофій

6-Б клас 1м-2м-

1м-2м-3м

1м-3м

1м-3м

1м-2м-1м

1м-2м

3м-3м

2 Міжнародна олімпіада від проекту

«Всеосвіта»

(Українська мова)

 

Середа Віталій

Коцюба Василь

Годунко Анастасія

Алексєєва Вікторія

Ващук Олена

Горох Олексій

Михальчук Тимофій

6-Б клас

 

 

3 Міжнародна олімпіада від проекту

«Всеосвіта»

«Екологічна грамотність»

Коцюба Василь

Горох Олексій

Середа Віталій

6-Б

4 Конкурс «Слово до слова» Коцюба Василь 6-Б
5 Конкурс «Зимові свята у традиціях нашого народу» Середа Віталій

 

6-Б
6 Міжнародна олімпіада від проекту

«Всеосвіта»

«Садок вишневий коло хати»

Українська мова

Середа Віталій

Козловська Катерина

Михальчук Тимофій

Коцюба Василь

Годунко

Ващук

Коркунець

Хортик

6-Б

2м-2м

7 «Безпечний

Інтернет»

Горох О.

Середа В.

6-Б

8 Всеукраїнський конкурс «ТГШ- 205 : Таємниця генія Шевченка» Горох

Козловська

Коцюба

Михальчук

Середа

6-Б
9 Всеукраїнська олімпіада

з математики

Алексєєва

Горох

Михальчук

Середа

6-Б Сертифікати
10 З української мови та літератури Гороз

Козловська

Середа

Хортик

6-Б
11 Зарубіжна література Алексєєва

Горох

Козловська

Коцюба

Михальчук

Середа

Хортик

6-Б

3 м

 

 

12 Географія Горох

Козловська

Коцюба

Михальчук

Середа

Хортик

6-Б  

13 Міжнародний відкритий конкурс

«Кольори Всесвіту»

Годунко Анастасія

Коцюба Василь

Середа Віталій

Дедік Іван

6-Б

 

7-Б

Сертифікати
14 Національний конкурс малюнків на космічну тематику «АRT CHAIIENGE Ващук

Годунко

Середа

Коцюба

6-Б Сертифікати
15 7 Міжнародний  Інтернет – конкурс

Малюнка

«Марка дружби»

Коцюба Василь

Мельник Анастасія

Мельник Анастасія

Гавула Антон

6-Б

4-Б

3-Б

3-Б

Лауреат
16 Конкурс малюнку (ПДМ)

«Намалюю світ тварин»

Єніч Юлія

Годунко Анастасія

Цомпель Максим

Алексєєва Вікторія

Козловська Катерина

Бондарук Геннадій

Кухарчук Вікторія

Мельник Мирослав

Панчук Ольга

Хортик Олександр

Дедік Василь

Коркунець Вікторія

Мельник Ольга

Зань Дарина

Маляр Марія

Малярчук Анна

Романчук Микола

Ващук Юрій

Дедік Іван

Цюзь Сергій

Колективна робота 3- Б

Вишневський Роман

Покотило Катерина

Ревуха Анна

Коцюба Василь

Середа Віталій.

4-Б

6-Б

8-Б

6-Б

6-Б

9-Б

5-Б

5-Б

8-Б

6-Б

4-Б

6-Б

5-Б

1-Б

1-Б

1-Б

1-Б

1-Б

7-Б

7-Б

 

 

5-Б

7-Б

5-Б

6-Б

6-Б

Колективна подяка

учням

закладу

17 Конкурс «Стильна торба» Макаровець Тимофій

Білякова Анна

Мельничук Володимир

Ващук Денис

Колективна робота 4

Наумчук Іван

Мамчур Анатолій

Грипіч Олесь

Малярчук Анна

3-Б

1-А

3-Б

 

1-А

2-Б

5-А

1-В

1-Б

 

 

 

18 Конкурс екологічних виробів

«Друге життя побутових відходів»

Кукурудза Дмитро

Поважук Євгеній

4-Б

5-А

1 м

2м.

19 Інтерактивний конкурс «Колосок»

(осінній)

Бабич Антон

Мельник Мирослав

Височанський Захар

Кукуруза Дмитро

Уманцев Максим

Єніч Юлія

Бурченя Маргарита

 

5-Б

5-Б

4-Б

4-Б

4-Б

4-Б

4-Б

 

20 Конкурс творчих робіт

«Новорічна композиція»

Іллюк Соломія

Маляр Марія

Зань Дарина

Білякова Анна

Ващук Деніс

Наумчук Іван

Трепак Анна

Савченко Іван

Босик Даніїл

Колективна робота 3-Б

Кичан Костянтин

Бабич Антон

Грипіч Олесь

Вишневський Роман

Мельник Мирослав

Кузьмін Кирило

Цюзь Сергій

Литвіненко Євгенія

Середа Віталій

Зо щук Валерія

Швая Олександр

Лазарчук Богдан

Тишков Максим

1-Б

1-Б

1-Б

1-А

1-А

2-Б

3-А

3-А

2-А

4-А

5-Б

1-Б

5-Б

5-Б

7-Б

7-Б

6-А

6-Б

5-А

8-А

7-А

7-А

Бабич Антон-1 м

Савченко Іван

1 м.

Кузьмін К

Середа Віталій 2 м

Зощук Валерія

2 м

Трепак Анна

3 м

Ващук Денис

3 м

Босик Дмитро

3 м

Тишков Максим

3 м

Колективна робота3-Б 3 м

Швая О-1 м.

21 Конкурс екомалюнку «Біорізномаїття навколо нас» Мельник Мирослав

Покотило Катерина

 

5-Б

7-Б

Мельник Мирослав 3 м

Покотило

Катерина

2 м

22 Конкурс «Охорона праці очима дітей» Цюзь Дарія

Ільїнський Влад

Цомпель Максим

6-А

8-Б

8-Б

Відзнака у наказі
23 Конкурс «Космічні фантазії» Тишков Максим

Кукурудза Дмитро

Дедік Василь

Єніч Юлія

Колективна робота 6-А

Швая Олександр

Годунко Анастасія

Цюзь Сергій

7-А

4-Б

4-Б

4-Б

8-А

6-Б

7-Б

Швая Олександр 3м

Цюзь Сергій -3м

Колективна робота -6-А клас

24 Конкурс «Великому киту – велике плавання» Дедік Іван

Кичан Костянтин

Єніч Юлія

Колективна робота  6-А кл.

7-Б

4-А

4-Б

Дедік Василь-3 м

Колективна робота 3-Б кл-3м

Дедік Іван-3 м.

25 Інтерактивний

Конкурс

«Колосок»

Бабич А

Мельник М.

Мельник А

Матвієнко Б.

Уманцев М

Єніч Ю.

Кукуруза Д

Дедік В.

Дедік І.

Горбаченко Н

Швая О.

Ільїнський В.

Панчук О.

Польохін І.

Кальчук В.

Козловська К.

Михальчук Тимофій

Коркунець В.

Середа В.

Хортик О

5-А

5-Б

4-Б

5-Б

4-Б

4-Б

4-Б

4-Б

7-Б

8-А

8-Б

8-Б

8-Б

8-Б

7-Б

6-Б

6-Б

6-Б

6-Б

6-Б

2м-2м

2м-2м

2м-2м-2м

2м-2м

Додаток 4

ЗАХОДИ

щодо  реалізації  розділів  Програми  національного виховання

у  2018-2019 н. р.

Розділи Програми

 

Дата проведення Тема заходу Форма проведення
1.      Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. лютий

2019

 «Шляхами  подвигу і слави». Відзначення 75-ї річниці від Дня визволення міста Рівного. Урок  мужності
травень 2019 «Невідома сторінка історії»

 

історичний проект
2. Ціннісне ставлення  особистості до історичних , культурних і духовних надбань рідного краю. квітень 2019 Особливе пасхальне дерево: У Великодній диво-галереї України рідної краса.. благодійний проект
3. Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей. грудень 2018 «З надією в майбутнє!» вшанування талановитих дітей з особливими освітніми потребами святкова програма
2018 –

2019

Листування з учнями Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9
4. Ціннісне ставлення  особистості до себе.

 

січень 2019 Християнські орієнтири людського життя. Тиждень основ християнської етики
квітень 2019 «Людина не для продажу» соціально-психологічний проект
квітень 2019 Кольоровий тиждень.
5. Ціннісне ставлення  особистості до праці. вересень

2018

«Своїми  руками рідну землю прикрасимо! » проект
6.  Ціннісне ставлення  особистості до мистецтва грудень

2018 р.

В Майстерні святого Миколая. проект
7. Ціннісне ставлення  особистості до природи. лютий

2019

«Happy Мяу для Мурчика».

 

благодійна акція
2018-2019 «Біоетика». проект

 

 

Додаток 4

ЗАХОДИ

щодо реалізації   Концепції  національно-патріотичного виховання

 у 2018-2019 навчальному році

Дата           Зміст виконаної   роботи
                                     І.     Управлінська діяльність
вересень, 2018

Нарада при директору.

Розглядалося питання:. Реалізація Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

вересень, 2018

Видано наказ:

№150 від 28.09.2018 року «Про організацію Місячника національно-патріотичного виховання у закладі»

жовтень, 2018

№162 від 29.10.2018 року «Про підсумки проведення Місячника національно-патріотичного виховання у закладі»

                                  ІІ .  Методичне забезпечення
вересень, 2018

ШМО класних керівників:

Методичний семінар:Стратегічні напрямки виховання  у вимірах сьогодення.

Розглядалося питання: Реалізація Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді у РНРЦ  «Особлива дитина» у 2018-2019 н.р.

серпень,  2018

ШМО для вихователів ГПД:

Педагогічна кухня: Рецепти педагогічної майстерності.

Розглядалося питання: Організаційно-педагогічні заходи щодо діяльності груп продовженого дня у 2018-2019 н.році. Робота упродовж навчального   року  над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання”.

квітень, 2019

ШМО для вихователів ГПД:

Виставка-панорама методичних досягнень з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання (з досвіду роботи вихователів ГПД).

лютий, 2019

ШМО класних керівників:

Круглий стіл: «Формування в школярів високої громадської активності та національно-патріотичної свідомості».

                           ІІІ. .Реалізація Концепції  національно-патріотичного виховання.
вересень 2018
 • КТС «Літопис моєї родини. Виготовлення родовідних дерев».
 • Тиждень ОБЖ.
 • Проект «Світлиця добра і любові» (100-ччя з Дня народження В.Сухомлинського).
жовтень

2018

 • Місячник національно-патріотичного виховання.
 •  Фестиваль патріотичної пісні «Червона калина»
листопад

2018

 • Тиждень рідної мови «Мова – духовний скарб нації».
 • Виставка лепбуків «Українська мова – душа мого народу».
 • Поетичний марафон «Слово-то мудрості промінь».
грудень 2018
 • Правовий буквар «Усі мають права».
 • Доріжка слави «З надією в майбутнє!»
січень 2019
 • Тиждень основ християнської етики «Християнські орієнтири людського життя».
лютий

2019

 • Урок  мужності «Шляхами  подвигу і слави». Відзначення 75-ї річниці від Дня визволення міста Рівного від німецько-фашистських загарбників.
 • Тематична виставка – пам’ять «День визволення  Рівного».
 • Концерт «З любов’ю!» до Дня Святого Валентина.
 • Тематичний урок: «30-а річниця виводу військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території інших держав».
березень 2019
 • Шевченківські дні у закладі.
 • Загальноміський конкурс екологічного малюнку «Життя в лісах» до Всесвітнього дня лісів.
квітень 2019
 • Благодійний проект «Особливе пасхальне дерево»: У Великодній сдиво-галереї України рідної краса.
 • Великодній благодійний ярмарок «Врятуймо життя разом»
 • Заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії.
 • День Цивільного захисту.
травень 2019
 • Свято вишиванки.
 • Дні Європи у закладі.
 • Благодійна акція: «Серце до серця».