ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Рівненського навчально-реабілітаційного центру “Особлива дитина”

за 2017-2018 навчальний рік

Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» – це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку (дітей з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, затримкою психічного розвитку), їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

У 2017-2018 навчальному році робота навчально-реабілітаційного центру була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту загальної початкової освіти для дітей з особливими потребами, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативно-правових актів.

Упродовж звітного періоду в навчально-реабілітаційному центрі навчалось та виховувалось 195 дітей. Мережа закладу включала 1 дошкільну групу та 19 класів, з них підготовчі – 4 класи – 10, 5-9 класи – 9. Середня наповнюваність класів та груп становила 10 дітей. Шкільна мережа закладу була диференційована відповідно до навчальних програм для: дітей із затримкою психічного розвитку (10 класів, 106 учнів) та дітей з порушенням інтелектуального розвитку (9 класів, 78 учнів). Станом на 05.09.2017 року кількість учнів шкільного відділення становила 177, вихованців дошкільних груп – 7. На кінець навчального року кількість дітей шкільного відділення – 167 та дошкільної групи – 11. На протязі року прибуло 7, вибуло – 17. З них 16 учнів випустились зі школи та отримали документи про освіту: 5 учнів  –  свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, 11 учнів – свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи. 1 дитина перейшла до іншого закладу загальної середньої освіти відповідно до рішення міської ПМПК.

Відповідно до листа МОН України «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» від 12.07.2018 № №1/9-385 робочий навчальний план Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» на 2017-2018 навчальний рік складено за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами:

 • підготовчі-4 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 р. №80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 №133 та від 15.07.2014 №828), (підготовчий – 4 класи для дітей з порушенням інтелектуального розвитку – Додаток 14; підготовчий – 4 класи для дітей із затримкою психічного розвитку – Додаток 10);
 • 5-8-мі класи (інтенсивної педагогічної корекції, для дітей з порушенням інтелектуального розвитку – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22. 04. 2014 р. №504 ( зі змінами , внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 №701), додаток 16, додаток 18;
 • 9-ті класи – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх шкіл закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують  корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 року №778, зі змінами , внесеними наказом МОН У;країни від 09.04.2015 року №416 (додаток 9 – для дітей з порушенням інтелектуального розвитку; додаток 16 для дітей із затримкою психічного розвитку).

Навчальний процес в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» здійснювався за навчальними програмами, зазначеними у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017-2018 навчальному році (лист МОН України від 02.07.2017 №1/9-362).

Зміст корекційно-розвиткових занять був спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного, емоційно-вольового, когнітивно-комунікативного розвитку учнів і реалізувався через навчальні предмети та курси:

– для дітей із затримкою психічного розвитку:

 • Розвиток мовлення;
 • Ритміка;
 • Лікувальна фізкультура ;
 • Корекція розвитку;

– для дітей з порушенням інтелектуального розвитку:

 • Розвиток мовлення;
 • Ритміка;
 • Лікувальна фізкультура;
 • Соціально-побутове орієнтування.

З метою забезпечення оптимальних умов для розвитку, самореалізації, самореабілітації дітей з особливими освітніми потребами, їхньої подальшої соціальної адаптації, додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації було розподілено таким чином:

 • на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової (додатковий час на вивчення предмету «Українська мова»);
 • на проведення факультативних занять «Основи споживчих знань», 5-11 класи ( авт. Гільберг Т.В., Лист МОНУ від 28.12.2007 року №1.4/18-г-2099; для учнів 5-8-их класів інтенсивної педагогічної корекції;
 • на вивчення курсу «Основи християнської етики»;
 • індивідуальні та групові корекційні заняття (здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку) за програмами з корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку, з порушенням інтелектуального розвитку.

Допрофесійна підготовка здійснювалась на уроках трудового навчання під час поділу на підгрупові заняття (наказ МОН України від 20.02.2002 року №128).

Рівень навчальних досягнень учнів визначено за річними підсумковими контрольними роботами. Рівень навчальних досягнень учнів 3-9-х класів інтенсивної педагогічної корекції та для дітей з інтелектуальними порушеннями показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Рівень навчальних досягнень учнів 3-9-х класів інтенсивної педагогічної корекції та для дітей з порушеннями розумового розвитку

Клас К-сть учнів

в класі

Рівні навчальних досягнень

(у %)

Високий Достатн. Середн. Початк.
3-А 9 4 2 3
3-Б 12 2 6 4
4-А 10 2 3 2 3
4-Б 10 2 2 4 2
5-А 8 1 2 4 1
5-Б 12 3 3 4 2
6-А 6 1 2 1 2
6-Б 10 2 4 3 1
7-А 6 2 3 1
7-Б 12 2 4 4 2
8-Б 9 3 4 2
9-А 11 1 4 2 4
9-Б 5 1 2 2
Всього 120 18,3% (22) 35,8% (43) 29,2% (35) 16,7% (20)

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів 3-9-х класів, можна побачити, що серед них переважає кількість дітей з достатнім та середнім рівнем знань відповідно до інтелектуального розвитку.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, у закладі упродовж 2017-2018 навчального року здійснювався контроль за відвідуванням учнями закладу.

Аналіз стану відвідування учнями закладу (таблиця 2) свідчить про те, що школярі підготовчого – 9–х класів систематично відвідують навчально-реабілітаційний центр. Наявні пропуски підтверджені довідками про хворобу, санаторно-курортне лікування або поясненням батьків про причину відсутності дитини в школі.

Таблиця 2

Відвідування учнями закладу у 2017-2018 навчальному році

Клас К-сть

учнів

Всього пропу-щено днів проп. днів на учня За хворо-бою      % З поваж-них причин % Без поважних причин %
1 Підг.-Б 9 224 24,88% 185 89,59% 39 17,41%
2 1-А 6 182 30,33% 170 93,4% 12 6,6%
3 1-Б 14 124 8,86% 114 91,94% 10 8,06%
4 2-В 7 (1) 376 4,7% 149 39,63% 227 60,37%
5 2-А 14 406 29% 204 50,24% 202 49,76%
6 2-Б 12 (1) 262 21,83% 251 95,8% 11 4,2%
7 3-А 7 (2) 168 18,66% 112 66,67% 56 33,33%
8 3-Б 12 180 15% 116 64,44% 64 35,56%
9 4-А 7 (3) 45 6,43% 36 80% 9 20%
10 4-Б 10 93 9,3% 90 96,77% 3 3,23%
11 5-А 8 157 19,63% 150 95,54% 7 4,46%
12 5-Б 12 158 13,17% 67 42,4% 91 57,6%
13 6-А 6 69 11,5% 48 69,57% 21 30,43%
14 6-Б 9(1) 139 13,9% 96 69,06% 43 30,94%
15 7-А 6 72 12% 37 51,39% 35 48,61%
16 7-Б 12 266 22,17% 61 22,93% 205 77,07%
17 8-Б 9 263 29,22% 111 42,21% 152 57,79%
18 9-А 11 151 13,72% 105 69,54% 46 30,46%
19 9-Б 5 204 40,8% 153 75% 51 25%
Всього 184 3539 19,66% 2255 63,71% 1269 36,29%

Слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком (таблиця 3) зменшилась кількість пропущених днів, однак збільшилось число днів, пропущених з поважних причин. Пропуски без поважних причин відсутні у звітному періоді.

Таблиця 3

Порівняльна таблиця відвідування учнями навчальних занять

(упродовж трьох останніх навчальних роки)

Навч.рік К-сть учнів Пропущено всього днів Пропущено за хворобою Пропущено з поважних причин Пропущено без поважних причин
2015-2016 160 3 436 3159 277 45
2016-2017 164 3 746 2 730 1 016
2017-2018 184 3 539 2 255 1 269

Це пояснюється тим, що діти з особливими освітніми потребами потребують лікування та проходження курсів реабілітації в спеціальних реабілітаційних та санаторно-курортних закладах.

Методична робота

В 2017-2018 навчальному році в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» корекційно-навчально-виховний процес здійснювали 68 педагогічних працівники. Неповне педагогічне навантаження мали 4 педагоги. У відпустці по догляду за дитиною перебували 2 педагогічні працівники.

Упродовж року проатестовано 19 педагогів. За результатами атестації присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» – 4 педагогам, «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам. 8 педагогічні працівники атестовані на відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 4 педагогам підтверджено відповідність найвищому тарифному розряду. Педагогічні звання присвоєно наступним чином:

«вихователь-методист»  –  1 педагогічному працівнику;

«старший вихователь» – 2 педагогам;

«педагог-організатор-методист» – 1 працівнику.

Аналіз кваліфікаційного рівня педагогічних працівників засвідчує, що на кінець 2017-2018 року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 35 педагогів, «спеціаліст першої категорії» – 14, «спеціаліст другої категорії» – 11, «спеціаліст» – 8. Педагогічне звання «учитель-методист» – 12 мають 12 працівників, «старший учитель» – 3 працівники, «вихователь-методист» – 4, «старший учитель» – 2; «педагог-організатор-методист» – 1.

Упродовж навчального року 11 педагогічних працівники пройшли курси підвищення педагогічної кваліфікації в РОІППО, 6 педагогів здобували другу вищу освіту за спеціальністю «Корекційна освіта» на базі РОІППО та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 4 педагогічні працівники пройшли тренінги в рамках підготовки вчителів, які будуть навчати дітей в 1 класі 2018-2019 відповідно до нового Стандарту початкової освіти Нової української школи. Також значна частина педагогічних працівників пройшла онлайн-курси вчителів початкових класів на освітній платформі Ед-Ера, в рамках освітнього проекту «Вчимося жити разом».

Відповідно до Програми розвитку РНРЦ «Особлива дитина» на 2012-2017 р.р., річного плану роботи центру на 2017-2018 н.р., наказу №103 від 01.09.2017 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2017-2018 навчальному році» педагогічний колектив закладу зосередив свої зусилля над розв’язанням завдань шостого етапу єдиної методичної теми «Формування життєвих компетентностей особистості на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору», узагальненням та висвітленням досвіду роботи закладу в наукових статтях та фахових часописах щодо застосування акмеологічних методик, стратегій і тактик в умовах розвитку особистості вихованця як унікальної складно організованої нестабільної макросистеми з урахуванням її можливостей і потреб; вивченням та впровадженням проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти; раціонального використання ідей перспективного передового досвіду та розробкою власних педагогічних технології, що сприяють підвищенню якості знань учнів з особливими освітніми потребами; активізацією діяльності навчально-реабілітаційного центру на міжнародному та європейському освітніх просторах шляхом участі у міжнародних семінарах, налагодженні контактів з польськими корекційними педагогами.

Шостий етап – це узагальнення та підбиття підсумків роботи над проблемною темою, поширення напрацьованого досвіду на рівні міста, області, держави шляхом презентації узагальнених матеріалів на ХV обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

Упродовж 2017-2018 року в структурі методичної роботи центру діяли: методична рада, методичні об’єднання педагогічних працівників, творчі групи вчителів-логопедів (керівник Плахотнік К.В.), вихователів дошкільних груп (керівник Штіль С.Ю.), Школи педагогічної майстерності «Досвід» (керівник Охріменко М.В.).

Методична рада центру здійснювала свою роботу відповідно до Положення про методичну раду Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», затвердженого рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 30.08.2012 року). Згідно з планом роботи на 2017-2018 навчальний рік було проведено 4 засідання методичної ради. Під час засідань було проаналізовано внутрішньо-методичну роботу за минулий рік та визначено завдання методичної служби центру на 2017-2018 навчальний рік; зміст, форми та методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; накреслено шляхи реалізації VІ-го етапу єдиної методичної теми «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору»; схвалено плани роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп, Школи педагогічної майстерності «Досвід».

Також розглядалися питання щодо здійснення навчально-виховного процесу за оновленими навчальними програмами відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України; продовження роботи над вивченням та впровадженням положень Концепції нової української школи; організації науково-дослідної роботи педагогічних працівників, формування провідних компетентностей професійної майстерності педагога в акмеологічному освітньо-реабілітаційному просторі; проведення моніторингових досліджень навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році; реалізації завдань, визначених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; забезпечення партнерської взаємодії педагогів з батьками через використання інтерактивних форм роботи; результати реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020р.р.», Цільової програми життєтворчості дитини з особливими освітніми потребами; про результати вивчення передового педагогічного досвіду педагога-організатора Сабадир С.А., вихователів ГПД Сахнюк В.В., Рудницької О.В.

Упродовж 2017-2018 навчального року у структурі центру діяло 6 методичних об’єднань:

вчителів початкових класів та вчителів-предметників (керівник Твердохліб Г.В.);

вчителів-логопедів (керівник Криницька В.І.);

вихователів груп продовженого дня (керівник Муляр Н.П.);

вчителів трудового навчання (керівник Мачулянська Л.О.);

вчителів фізкультури та реабілітації (керівник Нагорна О.Б.).

класних керівників (керівник Павлюк Г.М.).

Робота даних м/о була організована відповідно до Положення про методичне об’єднання педагогічних працівників Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», затвердженого рішенням методичної ради (протокол №1 від 29.08.2012 року) та укладених планів методичних об’єднань на навчальний рік.

У порівнянні з минулим навчальним роком, в 2017-2018 н.р. значна увага приділялася питанням впровадженні дієвої та результативної системи інтерактивних підходів з використанням акмеологічних технологій щодо формування життєвих компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами; стратегії реалізації основних положень та результатам впровадження Державного стандарту початкової та базової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору; інноваційним формам роботи у діяльності вчителя початкових класів як ефективного засобу формування життєвих компетентностей; аналізу, узагальненню, впровадженню та поширенню результатів роботи школи над реалізацією методичної проблемної теми; проведенню методичних заходів корекційних педагогів з метою реалізації Комплексної програми індивідуально-корекційного медико-психолого-педагогічного супроводу дитини з важкими вадами розвитку в акмеологічному освітньо-реабілітаційному просторі; орієнтуванню корекційно-навчально-виховної діяльності на реалізацію змісту заходів національно-патріотичного виховання та ціннісного ставлення; активному публічному обговоренню результативності використання акмеологічних технологій в навчальному процесі (за результатами проведених показових уроків, занять, нарад при директору з актуальних питань організації та удосконалення навчально-виховного процесу) щодо формування життєвих компетентностей шляхом проведення профорієнтаційної роботи, здорового способу життя та особистої гігієни; надання соціальної компетентності засобами ЛФК, фізичної культури, ритміки та фізичної реабілітації в акмеологічному освітньо-реабілітаційному просторі; вивченню, узагальненню та впровадженню передового педагогічного досвіду вчителів, здійсненню наставництва; висвітленню методичних матеріалів на освітньому веб-порталі BOOK-SERVER, «Освітній навігатор», ХV-му обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Продовжено роботу щодо наповнення сайту центру та своєчасного поновлення інформації на ньому.

Упродовж 2017-2018 н.р. було урізноманітнено форми проведення методичної роботи:

професіографічний форум «Профорієнтація як засіб формування соціальних компетентностей у дитини з особливими освітніми потребами»;

педагогічне перехрестя «Формування акмеологічної позиції у дітей з особливими освітніми потребами. Модель випускника «Мої життєві перспективи»;

методичний тренінг «Нова українська школа: реалії та перспективи розвитку»;

семінар-практикум «Проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Формула НУШ. Суть впровадження нововведень»;

методичний бумеранг «Компетентнісно-діяльнісний урок. Творчий підхід до його проведення»;

методичний вернісаж «Від творчого вчителя до професійного педагога. Шляхи розвитку та самовдосконалення»;

спільне засідання МО учителів–логопедів та МО вчителів–класоводів «Зміст і мета комплексної роботи щодо подолання оптико-просторових і графічних помилок і запобігання їм»;

педагогічні гостини «Формування особистісно-оцінної компетенції дошкільників через розвиток духовного потенціалу особистості на засадах патріотизму»;

ярмарок педагогічних знахідок «Формування мовленнєвої компетенції та національно-патріотичної свідомості в процесі підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя»;

екологічно-патріотичний проект «Чарівні рослини моєї рідної України»;

педагогічне перехрестя «Формування акмеологічної позиції у дітей з освітніми потребами. Модель випускника: «Мої життєві перспективи»;

колаж педагогічних думок «Формування здоров’язберігаючої компетентності у дітей з особливими освітніми потребами»;

ярмарок–презентація власного досвіду «Інновації у виховній роботі центру «Особлива дитина»;

методичний дискусійний клуб «Роль учителя фізичної культури в становленні успішної особистості»;

методична оперативна нарада «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі».

Також проведено майстер-класи: «Корекційний вплив музичного мистецтва на розвиток гармонійно-розвиненої особистості з особливими освітніми потребами» (вихователь ГПД, вчитель музики Сахнюк В.В.); «Створення акмеологічного середовища засобами гуманної педагогіки» (вчитель початкових класів Копотілова О.М.); «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами шляхом впровадження профорієнтаційної роботи в амеологічному освітньо-реабілітаційному просторі» (педагог-організатор Сабадир С.А.); «Використання технології диференційованого навчання в організації навчально-виховного процесу дітей з інтелектуальною недостатністю» (вчитель початкових класів Пілат В.І.); «Застосування нетрадиційних методів та засобів в корекційно-навчально-виховному процесі для дітей з особливими освітніми потребами» (вчитель-олігофренопедагог Глазкова С.В.); «Здоров’язбережувальні технології навчання у навчально-виховному процесі дітей з ООП» (вчитель початкових класів Коротун Н.М.); «Інноваційні форми роботи у діяльності вчителя початкових класів як ефективний засіб формування життєвих компетентностей» (вчитель початкових класів Павлюк Г.М.)

Упродовж року вчителі удосконалювали акмеологічне освітнє середовище, формували ключові життєві компетентності учнів та вихованців, враховуючи індивідуальні пізнавальні можливості кожної дитини. Підбирали і застосовували педагогічні технології, які сприяли всебічному розвитку дітей.

Вчителі центру брали активну участь не лише у загальношкільних, а й у міських, обласних, Всеукраїнських заходах, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність через постійний пошук цікавих форм та методів роботи, вивчали передовий досвід вчителів інших шкіл, ділилися власним досвідом роботи:

Таблиця 4

Участь у методичних заходах

(семінарах, творчих групах, методичних школах, майстернях, конференціях, професійних конкурсах)

Міського рівня Обласного рівня Всеукраїнського рівня
1. Семінар-практикум «Корекція психосоматичних проявів методами арт-терапії» (Кириленко С.В., Паньковець Т.С.)

2.Семінар-тренінг для керівників шкільних служб Порозуміння та підлітків медіаторів (Дундюк Л.М., Паньковець Т.С.)

3. Педагогічна майстерня класного керівника 6 класу (Марчук М.І.)

4. Міський семінар для вчителів інформатики (Кукурудза В.Р.);

5. Авторський семінар вчителя біології ЗОШ №18 Зламан С.В. (Твердохліб Г.В.)

6. Семінар для вчителів англійської мови з теми «Майстерність учителя нового покоління» (Павлова С.Б.)

7. Авторський семінар Пукас І.В., вчителя англійської мови

СпШ №15 (Павлова С.Б.)

8 Семінар-тренінг для заступників директорів у початковій школі «На хвилі змін: будуємо Нову українську школу» (Кравцова О.В.)

9. Семінар для учителів історії, які працюватимуть  у 5 та 10 класах 2018-2019 н.р (Григорчук В.А.)

10. Педагогічні читання для вчителів початкової школи за книгою Стівена Кові «Сім звичок надзвичайно ефективних людей» (Максимчук Ю.Й.)

11.Зустріч зі спеціалістами міського центру зайнятості в рамках профорієнтаційної акції «Ми віримо – ми можемо»: профорієнтаційна екскурсія, до бази НВЦ «Підкова» (Прокопчук С.М., Сабадир С.А.);

12 Тренінг для вчителів початкової школи за проектом «Вчимося жити разом» (Єзерська О.В.)

13 Тренінг з теми «Інклюзивний простір. Практичні кроки» (Анікіна О.В., Аргута О.В., Марчук М.І.)

14. Засідання школи педагогічної майстерності з географії учителя ЗОШ №27 Дяченко Г.М. (Місюра Л.Я.)

1 Конференція «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Кравцова О.В.);

2. Підсумковий етап ХV обласної ярмарки-конкурсу педагогічної творчості (Петух О.В., Глазкова С.В.)

3. Науково-практична конференція для учителів історії, правознавства та географії (Григорчук В.А., Місюра Л.Я.)

4.Участь в засіданні експертної комісії І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Спеціальна освіта» (Кравцова О.В., Криницька В.І.)

5. Урочисте закриття міського етапу обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та виставка  конкурсних матеріалів (Петух О.В., Глазкова С.В.)

6.Участь в засіданні експертної комісії ІІ туру ХУ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної майстерності (Кравцова О.В.)

7.Міжпредметна науково-практична конференція для вчителів української та зарубіжної літератури (Твердохліб Г.В.)

8. Семінар для учителів географії за участю Г.І.Карпюк, Заслуженого учителя України (м. Київ) (Місюра Л.Я.)

9.Тренінг щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (Анікіна О.В., Аргута О.В., Марчук М.І.)

1.Міжнародна медико-педагогічна конференція «Розпізнавання та діагностування дітей з аутизмом» – на базі закладу (Петух О.В., Штіль С.Ю., Дундюк Л.М., Кириленко С.В., Паньковець Т.С.)

2.Міжнародний семінар «Інновації в процесі навчання дітей з особливими потребами», Штіль С.Ю. (червень 2017 р.);

 

Досвідом роботи щодо впровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами вчителі ділилися зі слухачами обласних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зокрема, показові уроки для курсантів РОІППО провели: Копотілова О.М. «Повторення вивченого про прикметник як частини мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні»; Максимчук Ю.Й. «Правопис префіксів з-, с-»; Добринська С.С. «Змінювання іменників за числами»; Анікіна О.В. «Вода. Перетворення води. Кругообіг води у природі» (інтегрований урок природознавство та літературного читання).

Необхідно зазначити, що досвід роботи навчального закладу набуває активного поширення. На ХV-ий обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості в номінації «Спеціальна освіта» педагогічними працівниками центу з досвіду роботи були представлені посібники:

Дані про автора Вид методичної розробки Назва матеріалу

 

За загальною редакцією Петух О. В., директора, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста»; колектив авторів педагогічних працівників центру Методичний посібник (науково-методичні рекомендації в рамках науково-дослідної теми закладу) «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості»
Анікіна О. В., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист» Методична розробка

(з досвіду роботи)

«Формування цілісних знань дітей з особливими освітніми потребами на основі інтегральної педагогічної технології»
Сабадир С.А., педагог-організатор, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Методична розробка

(з досвіду роботи)

«Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами шляхом впровадження профорієнтаційної роботи в освітній процес навчально-реабілітаційного центру»
Толкачова С.І , вихователь ГПД, спеціаліст (вищий тарифний розряд) Методична розробка

(з досвіду роботи)

«Формування моральних якостей у дітей з особливими освітніми потребами на основі традицій українського народу»
Муляр Н.П., вихователь ГПД, спеціаліст І кваліфікаційної категорії Методична розробка

(з досвіду роботи)

«Літературно-естетичне виховання дітей з особливими освітніми потребами»
Глазкова С.В., вчитель-олігофренопедагог, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії Методичний посібник

(з досвіду роботи)

«Інноваційні технології у навчально-виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Проектна діяльність»
Нагорна О.Б., вчитель-реабілітолог, кандидат наук фізичного виховання і спорту, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Методичний посібник «Реабілітаційне обстеження в практиці фізичного терапевта»
Дмітрієва О.Л., вчитель-логопед, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Методичний посібник «Використання ігрових новітніх технологій у навчально-виховному процесі молодших школярів в умовах корекційного навчання»
Сахнюк В.В., вихователь ГПД, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Методичний посібник

(з досвіду роботи)

«Корекційний вплив музичного мистецтва на формування гармонійно розвиненої особистості з особливими освітніми потребами»
Рудницька О.В., вихователь ГПД, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вихователь-методист» Методична розробка

(з досвіду роботи)

«Формування природничо-екологічних компетентностей у молодших школярів з особливими освітніми потребами під час прогулянок»
Плахотнік К.В., вчитель-логопед, спеціаліст І кваліфікаційної категорії Теоретико-практичний збірник «розвиток звуковимови у дітей з особливими освітніми потребами засобами логоритміки»

В наказі управління освіти від 22.02.2018р. № 87 -осн «Про підсумки І туру ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості відзначено якісний ріст творчих напрацювань педагогів центру, їх актуальність за тематикою, оригінальність та інноваційність, глибокий зміст, практичний характер. Сертифікати лауреатів І туру ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості отримали: Плахотнік К.В., Нагорна О. Б., Сабадир С.А, Анікіна О.В., Сахнюк В.В., Муляр Н. П. Посібник вчителя початкових класів Глазкової О.В. «Інноваційні технології у навчально-виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Проектна діяльність» здобув ІІІ місце. Методичний посібник (науково-методичні рекомендації в рамках науково-дослідної теми закладу) «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості» за загальною редакцією Петух О. В., директора, зайняв І-е місце на І-му та ІІ-му етапах обласного конкурсу-ярмарку в номінації «Спеціальна освіта».

У 2017-2018 навчальному році на базі Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» проведені наступні загальноміські заходи:

 • засідання міського методичного об’єднання вчителів-реабілітологів на тему «Лікувальна фізична культура, ритміка в системі корекції дітей з особливими освітніми потребами»;
 • зустрічі, майстер-класи з працівниками обласного та міського центрів зайнятості в рамках профорієнтаційної акції «Ми віримо- ти можеш»;
 • практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації при РОІППО для асистентів учителів ЗНЗ в інклюзивному класі на тему «Здійснення диференційованого та індивідуального підходу в корекційно-реабілітаційній роботі»;
 • благодійний проект «Особливе пасхальне дерево»;
 • свято до Дня Святого Миколая «Майстерня святого Миколая»;
 • фестиваль дитячої творчості «Ти – зірка!»;
 • студія «Креативна зачіска» в рамках проведення Фестивалю «Ти – зірка!»;
 • зустрічі учнів підготовчого-9-х класів з письменницями Оленою Мєдвєдєвою, Тетяною Сабецькою;
 • практична частина для учасників Міжнародної медико-педагогічної конференції «Розпізнавання та діагностування дітей з аутизмом», в ході якої закладу успішно презентував результати своєї роботи на міжнародному рівні.

Упродовж 2017-2018 н.р. на високому рівні були проведені предметно-методичні тижні:

української філології (листопад 2017р.);

початкових класів (грудень 2017р.);

тиждень здорового способу життя (березень 2018р.);

трудового навчання і професійної підготовки (квітень 2018р.);

дитячої книги (березень 2018р.)

Відповідно до річного плану закладу, 24.05.2018 року відбулося засідання педагогічної ради за підсумками корекційно-реабілітаційної роботи за 2017-2018 навчальний рік. Серед інших, основними питаннями для розгляду стали: підсумки роботи  закладу за 2017-2018 навчальний рік та визначення концепції та стратегії розвитку корекційного закладу в період впровадження Концепції Нової української школи на 2018-2023 навчальні роки.

Необхідно зазначити, що педагогічний колектив РНРЦ «Особлива дитина» за період успішної роботи над науковою методичною темою закладу упродовж 2012-2018 навчальних років узагальнив власний досвід в науково-методичному посібнику «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору». Даний досвід роботи центру підтверджує доцільність, результативність і правильність функціонування центру саме як багатопрофільного корекційного закладу для дітей з особливими освітніми потребами з комбінованими вадами розвитку. Досвід висвітлений у Всеукраїнському науково-методичному журналі «Завуч. Усе для роботи вчителя» (№9-10 (225-226) травень 2018р.)

Оскільки сучасна українська школа робить лише перші кроки на шляху до формування у дітей з особливими освітніми потребами життєвих компетентностей, колектив центру надає результати роботи з даного напрямку і продовжує роботу над формуванням та втіленням педагогічної ідеї щодо впровадження інклюзії в багатопрофільному корекційному закладі.

Творчою групою розроблено концепцію та стратегію розвитку закладу на 2018-2023 роки. Проект даної програми був представлений на педагогічній раді для обговорення з метою подальшого затвердження з урахуванням пропозицій педагогічного колективу.

Новою методичною темою, над якою буде працювати заклад, стала «Формування та розвиток інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору в багатопрофільному центрі для дітей з особливими освітніми потребами».

Основним завданням даної програми є створення такого освітнього простору, який дозволить забезпечити рівний доступ до освіти кожній дитині з особливими освітніми потребами на основі компетентісного підходу відповідно до Концепції Нової української школи.

З цією метою педагогічний колектив проходить підвищення педагогічної кваліфікації на освітній платформі ЕдЕра, в навчальному інформаційно-інноваційному центрі здобуває навички застосування нових технологій в освітньому процесі. Педагогічним колективом здійснено відбір підручників 1-х, 5-х класів на новий навчальний рік.

 Виховна діяльність

У 2017-2018 навчальному році виховну роботу Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» було організовано з урахуванням основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», Програми  національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та загальнодержавних, обласних програм з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ–інфікування, загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження  насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови, а також Цільової програми життєтворчості особистості дитини з особливими потребами РНРЦ «Особлива дитина» на 2008-2020рр.,  Програми розвитку дитини закладу на 2012-2017 роки.

Виховна робота закладу проводилась згідно з річним планом роботи закладу та має чітку організаційну систему, яка передбачає: щотижневе планування позаурочної виховної роботи; організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді; організацію учнівського самоврядування; розвиток здібностей учнів у групах продовженого дня; залучення дітей з особливими освітніми потребами до участі в творчих конкурсах, фестивалях, благодійних  проектах, акціях, спортивних змаганнях; співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно–просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в закладі; систему сімейного виховання; контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

Педагогічний колектив закладу продовжив працювати над проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору». Метою виховної роботи педагогів Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» стало створення акмеологічного середовища, яке сприяло б розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, його громадянської, соціальної активності та життєтворчості, формуванню акмеологічної позиції.

Основними завданнями виховної роботи закладу упродовж року були:

 • планування виховної роботи з урахуванням програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр.;
 • організація навчально-виховного процесу на виконання Концепції національно-патріотичного виховання;
 • забезпечення переходу від реалізації окремих напрямків виховної роботи до проектування і моделювання виховної системи, яка спрямована на розвиток конкурентноздатної, соціально-мобільної компетентної особистості;
 • використання акмеологічних технологій, інноваційних форм і методів виховної роботи щодо ціннісних ставленнях особистості;
 • удосконалення методичної роботи з класними керівниками, вихователями ГПД на підвищення професійної майстерності та науково-теоретичного підгрунття проблем виховання з дітьми з особливими освітніми потребами.

Для вирішення поставлених завдань виховна робота в закладі  здійснюється за напрямками, які зазначені в Програмі національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., Концепції національно-патріотичного виховання. Пріоритетними напрямками у роботі закладу є формування:

 • ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісного ставлення особистості до природи;
 • ціннісного ставлення особистості до праці;
 • ціннісного ставлення особистості до мистецтва;
 • ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;
 • ціннісного ставлення особистості до себе.

Виховна робота в 2017-2018 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота закладу проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних технологій виховання учнів, продовжується робота щодо проектування та моделювання виховної системи із залученням батьків, з соціальних  партнерів, громадських організацій.

Найбільш поширеними формами у роботі класоводів з учнями підготовчих-4 класів у 2017-2018 н.р. є проекти,  сюжетно-рольові, ситуативні ігри, конкурси, вікторини, творчі завдання.

На групах продовженого дня вихованці успішно залучаються до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, екологічної. Вихователі ГПД Муляр Н.П., Стик Т.А., Матушевська Т.В., Горбова Г.К., Сахнюк В.В., Толкачова С.І., Невинна Л.М., Козловська В.С., Рудницька О.В., Ковальчук Н.Є., під час виховних заходів формують у  вихованців ціннісні ставлення до суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, природи, мистецтва, праці, до себе, до історичних, культурних і духовних  надбань рідного краю.

З метою реалізації програми національного виховання  учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр.у закладі було організовано та успішно проведено ряд заходів.

Формуючи у вихованців ціннісне ставлення до суспільства і держави у 2017-2018 н.р. було організовано та проведено загальношкільні проекти «Мій тато – герой!» (вересень-грудень 2017р.; Сахнюк В.В., Чапліна Г.П.), «Напиши листа воїну АТО» (вересень-жовтень 2017р.; Сабадир С.А., Сахнюк В.В.), флешмоб до Дня Збройних Сил України «Дякуємо, воїне, за мир!»  (грудень 2017р.; Кириленко С.В.), урок-реквієм «Україна пам’ятає – світ визнає» (листопад 2017р.; Григорчук В.А.), виховну годину «Знаймо  права і виконуймо обов’язки»  (вересень, 2017р.; класні керівники підготовчих-9 класів).

Упродовж вересня учні закладу були об’єднані колективною творчою справою «Літопис моєї родини. Виготовлення родовідних дерев».  З нагоди відзначення Міжнародного дня миру 21.09. 2017 р. було проведено ряд заходів , зокрема Стріт-арт на асфальті (Сабадир С.А., вихователі ГПД). Також  було проведено заходи, приурочені до Дня  партизанської слави (Григорчук В.А., класні керівники), Дня захисника. Зокрема, було проведено  V фестиваль патріотичної пісні: «Червона калина» для учнів 5-9-х класів (Сабадир С.А.), виховні години «Ми – козацького роду» (Аргута О.В., 1-А), «Україно, мій духмяний цвіт» (Марчук М.І., 6-А).  В рамка святкування Дня української писемності та мови було організовано зустріч з письменницею Тетяною Собецькою. (керівник МО вчителів початкових класів Твердохліб Г.В.).

Упродовж жовтня 2017 р. вчитель історії Григорчук В.А. організував з учнями 5-9 класів проект «Фотоісторія воїна УПА». Учні 5-Б класу Середа Віталій, Горох Олексій, Осійчук Михайло, учень 6-Б класу Кузьмін Кирило, учні 7-Б класу Катеринич В’ячеслав, Матчишин Олександр, учень 8-Б класу Панасюк Артем, учень 9-Б класу Просюк Владислав підготували  розповіді про своїх дідусів, які брали участь у військових операціях УПА.

Традиційним вже стало проведення заходів з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору (Григорчук В.А., класні керівники, вихователі ГПД; 24.11), до Дня Соборності України та Дня пам’яті про героїв Крут (січень, 2018), участь у міській акції «На крилах Янголів» (Сабадир С.А.; 16.12.)

Упродовж січня-березня 2018 року  педагоги Григорчук В.А., Сабадир С.А., Володько Н.М., Твердохліб Г,В., Минюк О.М., Щепковська Л.М. організували з учнями 5-9 класів оглядові екскурсії в  обласний краєзнавчий музей» з метою перегляду експозиції інформаційно-просвітницьких стендів про події та етапи Української революції 1917-1921 років. 20.02-24.02 під керівництвом Твердохліб Г.В. був організований Тиждень рідної мови, 03 – 16.03. в закладі проходили Шевченківські дні, 11.-12.05. в рамках Днів Європи проведено заходи під керівництвом вчителя англійської мови Павлової С.Б., 17.05 в закладі відзначено День вишиванки.

При формуванні ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей в навчально-реабілітаційному центрі проведено заходи: години спілкування «Чи знаєш ти свою родину?» (19 по 23.09, вихователі ГПД); проект «День подяки. /Thanksgiving Day» (листопад 2017, Павлова С.Б.); свято до Дня Святого Миколая, за участю голови міста (19.12, Прокопчук С.М., Трофімчук О.Б.); заходи до  Дня Матері (11.05-15.05, класні керівники, вихователі ГПД)..

З метою ціннісного ставлення до природи  02-06.10  в рамках загальношкільного проекту «Біоетика» та з нагоди відзначення Всесвітнього дня тварин класні керівники, вихователі ГПД організовано: виставки фоторобіт «Мій домашній улюбленець»; етичний діалог «Моя допомога тваринам» (04.10.; Горбова Г.К., 2-А); творчу справу «Наші домашні улюбленці» (16-20.10; Минюк О.М., 7-Б). Вихованці 4-5-х та 7-8-х класів  взяли активну участь у Міжнародному  природничому  конкурсі  «Колосок» (Сабадир С.А.,Гуменюк І.В.), конкурсах творчих робіт «Новорічна композиція» та «Український сувенір» (11.12), конкурсах  екологічного малюнку «Намалюю світ тварин» (03.10), «І будуть жити на землі – і соловей, і жук!» (16.12), «Великому киту-велике плавання» (15.02), «Життя в лісах» до Всесвітнього дня лісів»(20.03).  26.04. були організовані зі школярами закладу заходи до 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи (Місюра Л.Я., класні керівники, вихователі ГПД).

З метою ціннісного ставлення до праці в ході реалізації загальношкільного проекту «Я і моє майбутнє» учні закладу  під керівництвом педагога-організатора Сабадир С.А. відвідали  «Ярмарок класів (9-й клас, 20.10), Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (7 клас, 22.11); реалізували проект «Своїми власними руками ми власну землю прикрашаєм» (9-й клас, Корень Л.М.).

Значна увага у 2017-2018 н.р. приділялася формуванню в учнів ціннісного ставлення до мистецтва. З цією метою для учнів підготовчого-4-х  класів було організовано: перегляд виставки художніх робіт випускниці закладу Столярчук Христини «Я – донька України» (23-27.10), виставку-ярмарок дитячих творчих робіт «Чарівний світ Великодня» (03.04), персональну виставку творчих робіт з пластиліну учениці 3-Б класу Марини Усенко «Пластилінова фантазія» (упродовж ІІ семестру). Варто зазначити, що роботи Марини було презентовано на виставці в Рівненському обласному краєзнавчому музеї (20.05).

З нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю 01 грудня 2017 року на базі закладу відбувся традиційний V Фестиваль дитячої творчості «Ти – зірка!» (Прокопчук С.М., Чапліна Г.П.). 14.02. служба культури та дозвілля під керівництвом Толкачової  С.І. організували  концерт «З любов’ю» до Дня Святого Валентина. Традиційно напередодні Великодня (03.04) на високому методичному та творчому рівні пройшов благодійний проект «Особливе пасхальне дерево» на тему «Воскресіння…І серце повне радісних пісень!»

Також учні центру взяли участь у конкурсах: творчих робіт «Краща ялинкова прикраса» (16.11), дитячого  малюнка «Україна без корупції» (14.11), «Охорона праці очима дітей» (16.02), малюнках на протипожежну тематику та творчому конкурсі «Молоде покоління з безпеку руху» (березень, 2018р.),  дитячого малюнка та плакату «Намалюю рідну мову» (10.02, 5-9-ті класи), з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (10-17.04,  5-9 класи).

Формуючи ціннісне ставлення до культурних, духовних надбань рідного краю, педагоги закладу тісно співпрацювали з краєзнавчим музеєм. Упродовж року було проведено ряд пізнавальних екскурсій: уявна подорож–експедиція  «Люби і знай свій рідний край» (22.11; 3-Б, Максимчук Ю.Й.); урок  мужності «Шляхами подвигу і слави» з нагоди відзначення 74-ї річниці від Дня визволення міста Рівного від німецько-фашистських загарбників (02.02.; Григорчук В.А. Сабадир С.А., Сахнюк В.В., служба «Всезнайко»); «Не погасити пам’яті вогонь!  Друга Світова війна в пам’ятниках та назвах вулиць міста Рівне» для учнів 5-9-х класів» (08.05; Сабадир С.А., 5-9-ті класи).

З метою формування ціннісного ставлення до себе приділялася достатня увага формування навичок здорового способу життя. Зокрема,  психологічна служба закладу на високому рівні організовала тренінгове заняття з учнями 8-9 ЗПР класів «Формування життєвих перспектив старшокласників» (22.09). Практичний психолог Дундюк Л.М. провела з учнями 5-7 класів бесіду з елементами тренінгу: «Як зберегти своє здоров’я» (20.10). Також проведено профілактичну бесіду з учнями підготовчого-4-х класів на тему «Що ми знаємо про педикульоз» (Омельчук М.В., 06.11); організовано загальношкільну акцію «Розкажу тобі про СНІД» та виставку плакатів до Дня СНІДу (учні 8-9-х класів, Гуменюк І.В.).

В цьому напрямку слід відмітити Кириленко С.В., практичного психолога, яка організувала з числа представників соціально-психологічної служби учнівського самоврядування агіт-бригаду «Оба-на». Під керівництвом Світлани Валеріївни члени агітбригади підготували ряд заходів: просвітницько-інформаційні програми «Здоров’я – багатство людини», «Безпека життєдіяльності», «Правила безпечної поведінки в школі», «Я, мої права і обов’язки»; ігрові вправи з особистої безпеки «Ми – відповідальні», інформаційні хвилинки та агітвиступи «Толерантність врятує світ», «Протидія насильству», «Протипожежна безпека», флешмоб «Дякуємо за службу, воїне».

Профілактика правопорушень та правовиховна робота. Особлива увага приділялася роботі щодо попередження правопорушень, злочинності та запобіганню дитячої бездоглядності, яка здійснювалася у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному.

З метою профілактики правопорушень в закладі здійснювався контроль за відвідуванням учнями шкільних занять, проводились обстеження житлово-побутових умов сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дисциплінарні рейди «Урок». Психологічна служба закладу проводила тестування, анкетування учнів, психологічні консультації для батьків і вчителів. Упродовж року діяла Рада профілактики, на засіданнях якої розглядалися питання щодо пропусків навчальних занять, профілактики запізнень на урок, порушення дисципліни в навчальному закладі, а також питання педагогічного супроводу дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, мають прояви девіантної поведінки та дітей з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою збереження життя і здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини на сайті та інформаційних стендах закладу поширена інформація електронного банеру Національної дитячої «гарячої» лінії – 116111, здійснюється співпраця з соціальними службами міста та працівниками відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Рівненській області.

Варто відмітити просвітницьку діяльність психологічної служби закладу (Дундюк Л.М., Кириленко С.В., Паньковець Т.С.) щодо попередження насильства та агресії, профілактики правопорушень, формування навичок спілкування, толерантного відношення один до одного, здійснення правової освіти. Упродовж року працівниками психологічної служби було організовано та проведено ряд заходів:

 • цикл морально-етичних та інформаційних бесід з елементами ігрових вправ для учнів підготовчого-2-х класів «Ми – відповідальні»; з учнями 2-Б – 3-Б класів: «Чи вміємо ми дружити?», 1-3-х класів «Толерантність врятує світ»;
 • бесіда з елементами тренінгу на тему: «Щоб не сталося біди» (2-4 класи); «Захисти себе» (4-6 класи); «Що треба знати про право і закон» (7-9 класи);
 • диспут «Вчимося жити в мирі і злагоді»(3-4 класи); коло спілкування «Конфлікт та його наслідки» (5-6 класи); година спілкування ««Ми – капітани на кораблі свого життя» (6-8 класи);
 • цикли тренінгових занять «Забудемо образи» (3-4 кл.), «Вчимося жити разом» (6 класи); «Спілкування між однолітками» (7-9 кл.); «Ми проти насильства» (5 кл.), «Геть насильство над дітьми» (7 кл.); «Булінг. Стоп агресії» (5-9 кл.), «Протидія домаганню і насиллю»(8 кл.), «Захист дітей від насильства та жорстокого поводження» (6 кл.).
 • тренінг для дорослих «Жорстоке поводження з дітьми: профілактика та уникнення» (класні керівники)

З метою формування безпечної поведінки дітей в мережі Інтернет соціальний педагог Паньковець Т.С. провела з учнями 5-9х класів тренінгове заняття «Я в мережі Інтернет», коло спілкування: «Безпечний Інтернет та соціальні мережі».

Правове виховання учнів закладу здійснювалось на уроках правознавства відповідно до навчальних планів та програм, під час реалізації позаурочних та виховних заходів. Вже традиційним стало проведення у грудні місяці заходів з правової освіти та превентивного виховання в рамках Всеукраїнського тижня права.

Учнівське самоврядування. Відповідно до плану роботи РНРЦ «Особлива дитина» на 2017-2018 н.р. та з метою сприяння розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування, залучення учнівської молоді до громадського управління успішно  продовжувалася  робота Шкільної Ради.

Координатором органів учнівського самоврядування  на 2017-2018 н.р. було призначено педагога-організатора Сабадир С.А..  Постійно надавалася методична допомога кураторам служб та  учням-лідерам з метою  залучення учнівської молоді до громадського управління.

У структуру Шкільної Ради учнівського самоврядування закладу входить п’ять  служб:

 1. Служба внутрішніх справ (куратор: Сабадир С.А.) надавала педагогам допомогу в організації чергування  у закладі та у їдальні, здійснення дисциплінарних рейдів.
 2. Соціально–психологічна служба, агітбригада « Оба–на!» (куратор Кириленко С.В.) організовували з учнями ігрові вправи, тренінги, просвітницькі програми, агітвиступи з питань пропаганди здорового способу життя, особистої безпеки тощо.
 3. Служба «Всезнайко» (куратор: Сахнюк В.В.) підготувала та провела проект «Мій тато – герой», організувала зустріч з батьками – воїнами АТО «Хоробрі серця», свято до Дня землі  «Землею крокує Весна». Провели рейд–перевірку «Рейд бережливих». Прийняли активну участь у благодійному проекті «Особливе пасхальне дерево».
 4. «Прес-служба» (куратор Щепковська Л.М.) упродовж навчального року випускали газету Шкільної Ради  «Особлива дитина – особлива увага!». Представники служби взяли участь у Міжнародному конкурсі малюнка «Український воїн – наш захисник», за що отримали  Диплом  від Конгресу українців Латвії за участь у конкурсі,  у міському конкурсі малюнка «Життя в лісах», в заочному гуманітарному екологічному  конкурсі «Стильна торба», у заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії»,  участь у Міжнародному інтернет-конкурсі малюнка «Марка дружби», у Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами», за що отримали  подяки.
 5. Служба культури та дозвілля (куратор Толкачова С.І.) організовувала цікаві зустрічі та  дозвілля. Спільно зі службою  «Всезнайко» презентували проект  «Мій тато –  герой», концертну  програму «Хоробрі серця». Організували  виставки  творчих робіт: «Дари України» (вироби з природнього матеріалу), «Чарівний світ Великодня» (з нагоди Великодніх свят).

У 2017-2018 навчальному році для учнів закладу розпочала свою роботу «Школа лідера» під керівництвом Сабадир С.А., педагога-організатора. Основним завданням школи стало формування у дітей лідерських якостей та вміння працювати в колективі.

Робота з батьками. Освітній процес у закладі здійснюється у тісній співпраці з батьківською громадськістю. Класні керівники, вихователі ГПД та інші педагоги центру залучають батьків до участі у класних  проектах, колективних творчих справах,  класних виховних заходах, екскурсіях тощо. Зокрема, батьки були активними співучасниками виставок творчих робіт «Дари України», «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Чарівний світ Великодня» …..

У 2017-2018 році продовжив сою роботу батьківський всеобуч «Школа життєвої компетентності». Батьківський психолого-педагогічний лекторій з проблем виховання дітей з особливими освітніми потребами на високому рівні проводили педагогічні працівники соціально-психологічної служби центру Кириленко С.В., Дундюк Л.М., Паньковець Т.С.

Найбільше зацікавлення батьків викликали теми: «Заняття з пауерліфтингу», «Методика загартування в домашніх умовах» (Нагорна О.Б., представники методичного відділу регіонального центру «Інваспорт»), «Засоби логопедичної ритміки» (Плахотнік К.В.), «Ігрові педагогічні технології у роботі дітьми з особливими освітніми потребами» (Дмітрієва О.Л.), «Психологічні особливості ліворуких дітей» (Кириленко С.В.), «Інноваційні технології в реабілітації дітей з ООП» (Нагорна О.Б.), «Солеотерапія» (Глазкова С.В.), Адаптація учнів підготовчого класу до умов сучасної школи життя. Коло спілкування:«Тепло татусевих долонь» (Прокопчук С.М., Кириленко С.В., Паньковець Т.С.), «Рівненський міський центр творчості учнівської молоді  запрошує дітей у гуртки» (Сабадир С.А.), «Вибір професії та планування професійного майбутнього» (представники ЦЗ, Сабадир С.А., Дундюк Л.М.), «Професіографічний форум» (Сабадир С.А., Сахнюк В.В, Муляр Н.П.).

На заняттях батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності» педагоги продовжували знайомити батьків з новими методиками, формами корекційної, навчальної, виховної роботи. Проводили майстер-класи, організовували виставки творчих робіт, правові, профорієнтаційні практикуми. Порівняно з 2016-2017 навчальним роком, урізноманітнилися форми роботи з батьками. Практикувалося використання сучасних форм і методів роботи. Класоводи: Павлюк Г.М. (Підг-Б кл), Глазкова С.В. (1-Б кл), Копотілова О.М. (4-Б кл) результативно залучали батьків до проведення виховних заходів.

З метою профілактики правопорушень, здійснення превентивного виховання упродовж  навчального року проводилась активна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. Щосереди в закладі діяв консульпункт для батьків «Порадьтеся з психологом», на загальношкільних батьківських зборах висвітлювались питання відповідальності батьків за виховання дітей (листопад 2017 р.), в рамках засідань батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності» проведено заняття «Емоційне благополуччя в родині. Його роль в дитячо-батьківських відносинах» (18.10.2017р.), круглий стіл «До якого життя і в якому світі ми готуємо своїх дітей» (18.03.2018р.), організовано зустріч з інспектором ювенальної превенції  Гуленко В.О. (20.12.2017р.).

За результатами опитування батьків на кінець навчального року встановлено, що

 • 92% батьків задоволені настроєм з яким ідуть їхні діти до навчально-реабілітаційного центру;
 • 89% батьків задоволені рівнем розвитку навичок самообслуговування дитини;
 • 81% батьків задоволені організацією лікувально-профілактичного напрямку роботи закладу;
 • 98% батьків задоволені організацією дозвілля дітей;
 • 96% батьків задоволені рівнем співпраці працівників закладу з батьками

Інформація про роботу з батьками у РНРЦ «Особлива дитина» висвітлена на сайтах:

Співпраця  з соціальними партнерами та громадськими  організаціями.  У 2017-2018 навчальному році заклад продовжив співпрацю з Рівненським центром зайнятості, краєзнавчим музеєм, обласною бібліотекою для дітей. В рамках співпраці було організовано ряд заходів для учнів нашого закладу. Особливо важливими для учнів старших класів були профорієнтаційні екскурсії на виробничі потужності та підприємства міста, які відбувалися у злагодженій взаємодії з Рівненським міським центром зайнятості. Зокрема, проведено виїзні екскурсії учнів нашого закладу до  навчально-виробничого центру обласної служби зайнятості (29.11), Вище професійне училище №1 м. рівне (07.12), Тресту зеленого господарства (27.04), ТОВ «Бурштин-Рівне» (18.05).

З метою професійного самовизначення учнів з особливими освітніми потребами практичний психолог Дундюк Л.М. організувала спільний проект з Палацом дітей та молоді «Крок до профілю», в рамках якого було проведено майстер-класи блоками: «Художньо-естетичний» («Крок до музики» /18.10/, «Крок до образу /15.03/) та «Освітньо-соціалізуючий» («Крок до «цифри» /15.11/, «Крок до еко» /15.04/).

З метою соціального супроводу дітей з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах заклад співпрацював з Центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

Також навчально-реабілітаційний центр співпрацював з благодійною організацією: «Об’єднані серця». Традиційно вихованці нашого центру взяли участь у заходах зазначеної організації.Учні закладу були учасниками проектів «Моя мріяв» в рамках співпраці з благодійним фондом «Подаруй  добро» (вересень 2017 р.); «Листівка до Дня енергетика» (в рамках співпраці з ПАТ «Рівнеобленерго», грудень 2017 р.)

 Фізкультурно-реабілітаційна робота

Для забезпечення комплексної реабілітації упродовж 2017-2018 навчального року в закладі систематично здійснювались заняття та заходи з фізичної реабілітації і адаптивної фізичної культури.

Процес фізичної реабілітації здійснювали педагоги: Нагорна О.Б., вчитель-реабілітолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат наук з фізичного  виховання  та спорту (за спец. «Фізична реабілітація»); Філіппова О.Ю., вчитель-реабілітолог, молодший спеціаліст; Царук Т.В. вчитель-реабілітолог, молодший спеціаліст.

Для проведення занять з фізичної культури та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами використовувалися спортивний, реабілітаційний та музичний зали, фізкультурно-спортивна зона пришкільної ділянки, де є відповідні комплекси для виконання навчальних програм програм: баскетбольні щити, волейбольні стояки, гімнастичне обладнання, дрібний спортивний інвентар (гімнастичні обручі, скалки, м’ячі для метання, футбольні, баскетбольні м’ячі). За сприятливих метеорологічних умов фізкультурно-оздоровчі заходи проводилися на відкритому повітрі. З метою забезпечення максимальної самостійності, мобільності, соціалізації дітей з обмеженими руховими можливостями здійснено підбір індивідуальних допоміжних засобів переміщення (ходунки, візки, тощо) та спеціальних меблів (стійка-парта, стілець-парта)

У 2017-2018 навчальному році заняття з фізичної реабілітації відвідували 31 дитина з навчально-реабілітаційного центру та 3 дитини з інших загальноосвітніх навчальних закладів.

На початок навчального року було проведено первинне оцінювання рухових функцій дітей з обмеженими руховими можливостями. На основі обстежень складено індивідуальні комплексні програми, визначено цілі реабілітації та шляхи їх вдосконалення. З метою аналізу динаміки показників індивідуального моторного розвитку вихованців під впливом засобів фізичної реабілітації та контролю за рівнем результативності реабілітаційно-оздоровчих занять проводились поточне та контрольне оцінювання рухових функцій. На підставі показників зазначених оцінювань здійснювалось визначення об’єктивних чи суб’єктивних причин відсутності позитивної динаміки та корекція індивідуальних комплексних програм.

Під час індивідуальних занять з дітьми, які мають обмежені рухові можливості, фахівці з фізичної реабілітації (Нагорна О.Б., Царук Т.В., Філіппова О.Ю.)  забезпечували комплексну допомогу вихованцям, впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату; відновлювали, підтримували та працювали над вдосконаленням рухових функції і працездатності організму; стимулюють розвиток реакцій випростовування та рівноваги; сприяли формуванню правильних рухових стереотипів. Виконання індивідуального плану фізичної реабілітації дітей проводилось у тісній співпраці з іншими спеціалістами закладу: медичними працівниками, вчителями-логопедами, дефектологами, соціальним педагогом, практичним психологом, класними керівниками, вихователями ГПД.

З метою моніторингу рухової активності учнів та пропаганди здорового способу життя вчителі-реабілітологи упродовж року успішно реалізовували проект «В центрі уваги особлива дитина» вихованців (керівник Нагорна О.Б.), в рамках якого учні  з порушенням моторної сфери, проходили індивідуальні заліки (грудень, травень).

Важливим аспектом корекції моторної сфери дітей з особливими потребами є формування навичок самообслуговування. Оцінювання рівня самообслуговування дітей з порушеннями опорно-рухового апарату реабілітологи здійснювали за допомогою карти «Загальна оцінка основних видів та навичок самообслуговування». За результатами обстежень педагоги підбирали вправи на формування навичок самообслуговування індивідуально для кожної дитини залежно від  її фізичного стану. Розширення  мобільності дітей, їх інтеграцію в соціум фахівці здійснювали за рахунок застосування допоміжних засобів пересування та  шляхом залучення до спортивних занять в «Інваспорті».

Заняття з адаптивної та лікувальної фізичної культури в 2017-2018 навчальному році проводились відповідно до робочого навчального плану, розкладу уроків, календарно-тематичного планування. Викладання здійснювали Грибок Р.М., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, Дубровик К.В., спеціаліст.

На початку навчального року відповідно до результатами поглибленого медичного огляду та оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку було здійснено розподіл вихованців та учнів центру на групи для занять з фізичної культури (таблиця 5).

Таблиця 5

Кількісний розподіл учнів та вихованців центру на фізкультурні групи

Загальна

к-сть.

ЛФК Основна Підготовча Спеціальна Звільнені
195 100 30 65 97 3

З метою формування в учнів навичок здорового способу життя, мотивації до самостійних оздоровчо-спортивних занять вчителями фізичної культури організовано та проведено низку заходів. Зокрема, у вересні навчального року, що минув, було проведено День юного фізкультурника, у листопаді – спортивно-розважальну гру для учнів підготовчого-4-х класів «Юні патріоти». У грудні учні 5-9 класів взяли участь у Козацьких забавах на базі закладу. Зимова спартакіада, організована для вихованців закладу, об’єднала усіх учасників освітнього процесу: і учнів, і батьків, і педагогів. В рамках Всеукраїнських спортивних заходів «Спортивна зима» для учнів закладу було організовано конкурс «Сніговик FEST» (лютий ; Грибок Р.М.). У березні 2018 року  вчителями фізичної культури Дубровик К.В,, Грибком Р.М. спільно з  вчителями-реабілітологами Нагорною О.Б., Царук Т.В., Філіпповою О.Ю. для школярів закладу провели  Малі олімпійські ігри.

Особливо слід відзначити танці на візках дітей з обмеженими руховими можливостями, які було презентовано на загальноміських проектах закладу: V Фестиваль дитячої творчості «Ти – зірка»!,  «Особливе пасхальне дерево». Зворушливі хореографічні номери підготували фахівці з фізичної ребалітації Царук Т.В., Філіппова О.Ю., Дубровик К.В. під керівництвом Нагорної О.Б. за участі Івана Сівака, заслуженого майстра спорту міжнародного класу, багаторазового чемпіона України та світу, в якості консультанта.

Упродовж навчального року щовівторка та щочетверга учні закладу відвідували гурток по тенісу на базі закладу, який проводив  Піньчук В.Ф., тренер  Рівненської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. Також учні нашого закладу продовжували займатися в Рівненському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Нові  перемоги з пауерліфтингу у своїх вікових категоріях здобули: Сінчук Дмитро, учень 8-Б класу, Катеринич  В’ячеслав, учень 7-Б класу.

Варто відмітити Катеринича В’ячеслава, який у 2018 році став стипендіатом міського голови. Його наполегливий шлях до мети, сповнений тяжкої праці над собою, описано в статті рівненської письменниці Олени Мєдвєдєвої  «Той, хто іде. Хлопець, що народився в день Валентина, переміг і перемагає».

Відповідно річного плану роботи на 2017-2018 н.р. та з метою підвищення рівня організації корекційно-навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури, ритміки, заняттях з  ЛФК і фізичної реабілітації  у листопаді 2017 року було проведено нараду при директору «Надання соціальної компетентності засобами ЛФК, фізичної культури, ритміки та фізичної реабілітації».

Про результати контрольно-аналітичної роботи на нараді прозвітувала робоча група у складі заступника директора з навчально-реабілітаційної  роботи Прокопчук С.М., заступника директора з навчально-виховної роботи Кравцової О.В., вчителя-реабілітолога, голови методичного об’єднання вчителів фізичної реабілітації, адаптивної та фізичної культури Нагорної О.Б.,. вчителя ритміки Чапліної Г.П..

За підсумками відвіданих уроків, проведеної аналітичної роботи  виявлено, що вчителі-реабілітологи Нагорна О.Б.,Царук Т.В., Філіппова О.Ю. та  вчителі фізичної культури Грибок Р.М., Дубровик К.В., вчитель ритміки Чапліна Г.П.:

знають програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції,  для дітей з особливостями розумового розвитку з фізичної культури, реабілітації та ритміки, рекомендовані Листами Міністерства освіти і науки України;

в календарному плануванні враховують Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів в 2017-2018 навчальному році;

на достатньому рівні володіють основними професійно-методичними вміннями, а саме: конструктивно-планувальними, комунікативно-навчаючими, організаційними, розвивально-виховними;

передбачають на уроках формування загально навчальних, спеціальних умінь (розвиток соціальної компетентності, рухової активності);

застосовують елементи різноманітних  інтерактивних технологій;

реалізують виховну мету уроків, використовуючи виховний потенціал навчальних предметів;

здійснюють позакласну роботу (загальношкільні виховні заходи).

Заступником директора з навчально-реабілітаційної  роботи Прокопчук  С.М. та заступником директора з НВР Кравцовою О.В. було відмічено високий науково-методичний рівень проведення занять фізичної реабілітації Нагорною О.Б., які  відзначаються високою майстерністю організації та проведення, що сприяє  максимально можливому розвитку (фізичному, моторному, психічному) дітей з обмеженими руховими можливостями.

 Лікувально-профілактична робота

Відповідно до ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом МОЗ України 20.02.2013 року № 144 та з метою проведення комплексної реабілітації в закладі упродовж року функціонували медичний блок, кабінет фізіотерапії, фітобар, кабінет з масажу. Медичний супровід учнів та вихованців навчально-реабілітаційного центру здійснювали лікар-педіатр кваліфікаційної категорії «спеціаліст», лікар-невролог дитячий кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та медичні сестри. Кваліфікаційний рівень сестер медичних на кінець року становить: «спеціаліст» – 1 працівник, «спеціаліст першої категорії» – 2 працівники. Упродовж року сестра медична старша Омельчук М.В. пройшла курси підвищення кваліфікації сестер медичних та атестацію за напрямком «сестринська справа», отримавши «першу кваліфікаційну категорію».

За період 2017-2018 навчального року медичними працівниками закладу було оглянуто 195 дітей. Було виявлено 538 патологій. На диспансерному обліку перебувають:

 • у невролога дитячого – 64 дитини.
 • у психіатра дитячого – 137 дітей.

Також виявлено:

 • 93 випадки очної патології( із них на диспансерному обліку перебуває 71 дитина);
 • лор-патології – 50 дітей, з них на «Д» обліку – 26 дітей;
 • хірургічної патології – 12 дітей, стоїть на «Д» обліку – 12 дітей;
 • ендокринологічної патології – 80, на «Д» обліку – 68дітей;
 • кардіологічних патологій – 21: з вродженими вадами серця – 15 дітей, 13 із них прооперовано. На диспансерному обліку перебуває 20 дітей;
 • 103 патології кістково-м’язевої системи, на «Д» обліку – 52 дитини.

За результатами поглибленого медичного огляду, на основі оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку здійснено розподіл вихованців та учнів центру на групи здоров’я (таблиця 6 )

Таблиця 6

Кількісний розподіл учнів та вихованців центру на групи здоров’я

Загальна к-сть І ІІ ІІІ ІV
195 12 81 102

У 2017-2018 навчальному році вихованці дошкільних груп та учні були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги, спеціальними засобами для пересування, орієнтування, спілкування та обміну інформацією. З метою профілактики гострих респіраторних захворювань здійснювалась вітамінізація препаратом Ревіт (діти, які знаходяться на «Д» обліку з хронічним тонзилітом та після реконвалісцентної пневмонії – 2 рази в рік). Для профілактики ендемічного зобу учням підготовчого-4-х класів призначався антиструмін. Проводилась фітотерапія та сокотерапія. Відповідно до призначень лікаря-педіатра майже всі учні закладу пройшли 2-разовий курс масажу.

Також учні підготовчих – 4-х класів та вихованці дошкільної групи планово були обстежені на наявність гельмінтозів та ентеробіозу. За результатами огляду виявлено один випадок гельмінтозу. Дитину проліковано та повторно обстежено. Упродовж року відповідно до плану щеплень на 2018 рік були проведені профілактичні щеплення.

З метою ціннісного ставлення до власного здоров’я, формування навичок здорового способу життя педагогічні та медичні працівники закладу здійснювали санітарно-просвітницьку та профілактичну роботу. Класними керівниками та вихователями ГПД систематично проводились бесіди, години спілкування щодо оздоровлення, загартовування, фізичного розвитку, дотримання режиму дня тощо. З метою проведення роз’яснювальної роботи серед батьківського колективу питання збереження здоров’я дітей неодноразово розглядалось на засіданнях загальношкільних та класних батьківських зборах, батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності».

Фінансово-господарська діяльність РНРЦ «Особлива дитина»

січень-травень 2018 року.

Фінансування Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» РМР проводилось за кодом функціональної класифікації 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку» в 2016 році, в поточному році за КФК 1011070. Бухгалтерський облік в центрі ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. РНРЦ «Особлива дитина» обслуговується в УДКСУ в м.Рівному Рівненської області, де відкрито 8 рахунків.

Аналіз фінансово-господарської діяльності січень-травень 2018 року показав, що кошти витрачаються згідно виділених асигнувань відповідно до кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

Заробітна плата працівникам центру виплачується в повному обсязі згідно чинного законодавства. Упродовж зазначеного періоду оплату праці працівникам центру профінансовано на суму 3 308797,79 грн., в тому числі нарахування на заробітну плату – 715554,09 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв протягом звітного періоду проводилась своєчасно та в повному обсязі. За надані комунальні послуги та енергоносії закладом було сплачено:

2271 (оплата теплопостачання) – 403084,88 грн.;

2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 7432,08 грн.;

2273 (оплата електроенергії) – 45298,98 грн.

Крім того кошти загального фонду в сумі 148997,46 грн. було використано на оплату послуг, крім комунальних (2240):

телекомунікаційні послуги – 2686,33 грн.

послуги з дезинфекції – 1610,00 грн.;

вивезення сміття – 2417,60 грн.

обслуговування підйомника – 1958,05 грн.;

поточні ремонтні роботи – 140325,48

В навчальному закладі організовано триразове гаряче харчування учнів та вихованців. Упродовж січня-травня 2018 року вартість харчування на одну дитину становила 28 грн. З початку року по даний час харчування дітей (2230) було профінансовано на суму – 222706,26грн.

Станом на 01.06.2018 року залишки на рахунках по спеціальному фонду складають 2625,96грн.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» оприлюднює на веб-сторінці закладу інформацію про свою діяльність в обсязі, зазначеному в п.2,3 ст. 30 Закону, в тому числі кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.