Загальношкільні батьківські збори

17 листопада у Рівненському навчально-реабілітаційному центрі  «Особлива дитина» відбулися  загальношкільні батьківські збори. Петух О.В., директор закладу  ознайомила батьків із  новим законом  «Про освіту», що  регулює суспільні відносини, які виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.Ольга Володимирівна  акцентувала увагу  присутніх на тому, що реформа шкільної освіти безпосередньо стосується інтересів декількох мільйонів осіб, серед яких є і колектив РНРЦ «Особлива дитина». «Адже законом впроваджується інклюзивна освіта,- сказала   Ольга Володимирівна,- у ньому  чітко  прописано «Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку».

Ольга Володимирівна сказала, що метою ж повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. “Отож, для досягнення цієї мети недостатньо лише отримати знання, – сказала директор. Вводиться поняття компетентностей, які мають формуватися в ході освітнього процесу: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність;, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей, культурна компетентність, підприємливість та фінансова грамотність”.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Ольга Володимирівна нагадала батькам, що з 2012 року заклад працює над проблемною темою «Формування життєвих компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору». На сьогодні є певний досвід роботи з цього питання, який описано у наукових статтях педагогів. На даний час готується посібник з досвіду роботи закладу.

Петух О.В. озвучила проблеми, які є на сьогодні, відповіла на усі запитання батьків.

Виступила на батьківських зборах  Кисельова Ольга Вікторівна, голова Піклувальної ради, яка   надала інформацію батькам  про надходження коштів і їх витрати.

Прокопчук С.М., заступник директора з НРР

Фотоматеріали: Сабадир С.А., педагог організатор