ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»

за 2016-2017 навчальний рік

25.05.2017 року

Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» – це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку (дітей з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

У 2016-2017 навчальному році робота навчально-реабілітаційного центру була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту загальної початкової освіти для дітей з особливими потребами, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативно-правових актів.

У 2016-2017 навчальному році шкільна мережа закладу включала 1 дошкільну групу та 17 класів, з них підготовчі–4 класи – 10, 5-8 класів – 7. Була відсутня паралель 9-х класів.

Упродовж року в центрі навчались та виховувались 173 дитини. Станом на 05.09.2016 року кількість учнів становила 163, вихованців дошкільних груп – 10. Середня наповнюваність учнів у класах складала 10 учнів. На кінець навчального року кількість дітей шкільного відділення становить 162 та 12 дітей дошкільного віку. У зв’язку з відсутністю випускних класів, свідоцтва про базову загальну середню освіту державного зразка в цьому навчальному році не видавались.

На протязі року із навчально-реабілітаційного центру вибуло 3 учні у зв’язку з переходом до інших навчальних закладів, з них 1 вибув за межі міста. Кількість учнів, що прибули на протязі року – 2.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей»та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, у закладі упродовж 2016-2017 навчального року здійснювався контроль за відвідуванням учнями закладу.

Класні керівники проводили облік відвідування учнями занять щодня  та в кінці семестру. Аналіз стану відвідування учнями закладу свідчить про те, що школярі підготовчого-8–х класів систематично відвідували навчальний заклад. Проте в порівнянні з попередніми роками (таблиця 1) кількість пропущених днів по хворобі та з поважних причин збільшилась. Однак в даному навчальному році відсутні пропуски навчальних занять без поважних причин.

 

Таблиця 1

Порівняльна таблиця відвідування учнями навчальних занять

(упродовж трьох останніх навчальних роки)

Навч.рік К-сть учнів Пропущено всього днів Пропущено за хворобою Пропущено з поважних причин Пропущено без поважних причин
2014-2015 153 3 328 2 742 546 41
2015-2016 160 3436 3159 277 45
2016-2017 164 3 746 2 730 1016

Це пояснюється тим, що діти з особливими освітніми потребами часто хворіють та потребують лікування в спеціальних реабілітаційних та санаторно-курортних закладах.

Адміністрація закладу здійснює контроль за працевлаштуванням випускників центру. У 2016 році Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» отримали документи про освіту 20 випускників. Подальше навчання продовжили:

 • 5 учнів – Рівненська вечірня школа;
 • 3 учні – Вище професійне училище №1 м. Рівне;
 • 1 учень – Технічний коледж НУВГП;
 • 1 учень – Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну.

Випускники 9-го допоміжного класу продовжили соціальну адаптацію в створених батьками центрах при громадських організаціях («Передзвін», «Намисто» тощо).

Шкільна мережа закладу була диференційована відповідно до навчальних програм для: дітей із затримкою психічного розвитку та дітей з порушенням розумового розвитку. У 2016-2017 навчальному році кількість класів для дітей із ЗПР – 9 (90 учнів), з розумовою відсталістю – 8 (72 учні).

Відповідно до листа МОН України «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» від 12.07.2016 №1/9-364 робочий навчальний план Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» на 2016-2017 навчальний рік складено за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

 • підготовчі-4 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 р. №80, (підготовчий- 4 класи для дітей з розумовою відсталістю – Додаток 14; підготовчий- 4 класи для дітей із затримкою психічного розвитку – Додаток 10);
 • 8-мі класи (інтенсивної педагогічної корекції, для розумово відсталих дітей) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22. 04. 2014 р. №504, додаток 16, додаток 18;

Навчальний процес в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» здійснювався за навчальними програмами, зазначеними у Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством в 2016-2017 н.р. для використання в корекційних закладах (за нозологіями) (лист МОН України від 29.06.2016 №1/9-332).

Зміст корекційно-розвиткових занять був спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного, емоційно-вольового, когнітивно-комунікативного розвитку учнів і реалізувався через навчальні предмети та курси:

– для дітей із затримкою психічного розвитку:

 • Розвиток мовлення;
 • Ритміка;
 • Лікувальна фізкультура ;
 • Корекція розвитку;

– для дітей з розумовою відсталістю:

 • Розвиток мовлення;
 • Ритміка;
 • Лікувальна фізкультура;
 • Соціально-побутове орієнтування.

З метою забезпечення оптимальних умов для розвитку, самореалізації, самореабілітації дітей з особливими освітніми потребами, їхньої подальшої соціальної адаптації, додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації було розподілено таким чином:

 • на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової (додатковий час на вивчення предмету «Українська мова»), на вивчення в 3-му класі «Інформатика» (2 години) – (програма для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, автори: Н. В. Морзе, Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, О. В. Коршунова, Й. Я. Ривкінд, Ф. М. Рівкінд),;
 • на проведення факультативних занять «Основи споживчих знань», 5-11 класи ( авт. Гільберг Т.В., Лист МОНУ від 28.12.2007 року №1.4/18-г-2099; для учнів 5-8-их класів інтенсивної педагогічної корекції;
 • індивідуальні та групові корекційні заняття (здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей з вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку).

Допрофесійна підготовка здійснювалась на уроках трудового навчання під час поділу на підгрупові заняття (наказ МОН України від 20.02.2002 року №128).

Рівень навчальних досягнень учнів визначено за річними підсумковими контрольними роботами. Рівень навчальних досягнень учнів 4-9-х класів показано в таблиці 1.

Таблиця 2

Рівень навчальних досягнень учнів 4-8-х ЗПР класів

Клас К-сть учнів

в класі

Рівні навчальних досягнень

(у %)

Високий Достатн. Середн. Початк.
4-ий 10 30% 45% 20% 5%
5-ий 11 20% 43% 27% 10%
6-ий 12 25% 27% 33% 15%
7-ий 9 25% 42% 28% 5%
8-ий 4 25% 50% 25%
Всього 46 25% 41,5% 26,5% 7%

У порівняня з минулим навчальним роком кількість дітей з початковим рівнем навчанням зменшилась, кількість дітей з високим рівнем знань залишилась без змін.

В 2016-2017 навчальному році в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» корекційно-навчально-виховний процес здійснювали 65 основних педагогічних працівників та 1 сумісник. Неповне педагогічне навантаження мали 6 педагогів. У відпустці по догляду за дитиною на кінець року перебуває 4 педагогічних працівники.

Упродовж року проатестовано 11 учителів. За результатами атестації присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» – 1 педагогу, «спеціаліст першої категорії» – 4 педагогам, «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам. 3 педагогічні працівники атестовані на відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Педагогічне звання «учитель-методист» присвоєно 2 педагогічним працівникам.

Аналіз кваліфікаційного рівня педагогічних працівників засвідчує, що на кінець 2016-2017 року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 33 педагоги, «спеціаліст першої категорії» – 16, «спеціаліст другої категорії» – 7, «спеціаліст» – 8, молодший спеціаліст – 2. Педагогічне звання «старший учитель» мають 3 працівники, «учитель-методист» – 12, «вихователь-методист» – 3.

Упродовж навчального року 15 педагогічних працівників пройшли курси підвищення педагогічної кваліфікації в РОІППО, 10 педагогічних працівників здобували другу вищу освіту за спеціальністю «Корекційна освіта» на базі РОІППО та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Методична робота

Відповідно до Програми розвитку Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» на 2012-2017 р.р., річного плану роботи центру на 2016-2017 н.р., наказу №106 від 01.09.2016 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2016-2017 н.р.», педагогічний колектив закладу зосередив свої зусилля над розв’язанням завдань п’ятого етапу єдиної методичної теми «Формування життєвих компетентностей особистості на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору», продовжив роботу над застосуванням акмеологічних методик, стратегій і тактик в умовах розвитку особистості вихованця як унікальної складно організованої нестабільної макросистеми з урахуванням її можливостей і потреб. П’ятий етап – це узагальнення результатів та підбиття підсумків роботи над проблемною темою, публікація матеріалів в періодичній педагогічній пресі та фахових журналах.

В 2016-2017 н.р. методична рада центру здійснювала свою роботу відповідно до Положення про методичну раду Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», затвердженого рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 30.08.2012 року). Згідно з планом роботи на 2016-2017 навчальний рік було проведено 4 засідання методичної ради. Розглядалися питання: здійснення навчально-виховного процесу за оновленими навчальними програмами відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України, організації науково-дослідної роботи педагогічних працівників, проведення моніторингових досліджень навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році, реалізації завдань, визначених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; забезпечення партнерської взаємодії педагогів з батьками через використання інтерактивних форм роботи; результати реалізації розділу «Ціннісне ставлення до мистецтва» Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020р.р.», Цільової програми життєтворчості дитини з особливими освітніми потребами.

Упродовж навчального року у структурі центру діяло 6 методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів та вчителів-предметників (керівник Твердохліб Г.В.);
 • вчителів-логопедів (керівник Криницька В.І.);
 • вихователів груп продовженого дня (керівник Чиж О.Г.);
 • вчителів трудового навчання (керівник Мачулянська Л.О.);
 • вчителів фізкультури та реабілітації (керівник Нагорна О.Б.).
 • класних керівників (керівник Павлюк Г.М.).

Робота даних м/о була організована відповідно до Положення про методичне об’єднання педагогічних працівників Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», затвердженого рішенням методичної ради (протокол №1 від 29.08.2012 року) та укладених планів методичних об’єднань на навчальний рік.

В 2016-2017 н.р. значна увага приділялася щодо:

впровадження дієвої та результативної системи інтерактивних підходів з використанням акмеологічних технологій щодо формування життєвих компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами;

аналізу, вивчення та узагальнення результатів роботи школи над реалізацією методичної проблемної теми;

реалізації Комплексної програми індивідуально-корекційного медико-психолого-педагогічного супроводу дитини з важкими вадами розвитку в акмеологічному освітньо-реабілітаційному просторі;

проведення заходів національно-патріотичного виховання та ціннісного ставлення до мистецтва;

вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів, здійснення наставництва;

висвітлення методичних матеріалів на освітньому веб-порталі BOOK-SERVER, «Освітній навігатор», міському етапі ХІV-го обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

У порівнянні з минулим навчальним роком значно покращено наповнення методичного кабінету, удосконалено структуру внутрішньої методичної роботи, урізноманітнено форми проведення методичних заходів центру, а саме:

семінар-практикум «Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі»

конференція «Теоретико-методичні засади модернізації спеціальної початкової освіти в умовах освітньої реформи та оновленого акмеологічного навчально-реабілітаційного простору»

зустріч в «Педагогічній світлиці» Акмеологічний вернісаж (за результатами атестації) «Від творчого вчителя до професійного педагога»

ярмарка педагогічних ідей «Реалії та перспективи…» (за результатами впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та реалізацією Цільової програми життєтворчості особистості дитини з особливими потребами: досягнення, проблеми та перспективи)

коло ідей «Організація навчально-виховного процесу на групі продовженого дня у 2016-2017 навчальному році»;

обмін думками «Формування в учнів ціннісного ставлення до мистецтва: науково-теоретичний аспект проблеми»;

круглий стіл «Формування соціальної компетентності засобами національно-патріотичного виховання»;

аукціон ідей «Аналіз роботи методичних об’єднань, досягнення та перспективи»;

майстер-класи: «Розпис по тканині» (вихователь ГПД Гаврилюк Г.М.), «Ізотерапія. Розкажи про себе малюнком» (соціальний педагог Паньковець Т.С.)

семінар-практикум «Використання акмеологічних педагогічних технологій для профорієнтації на уроках та в позакласній роботі з трудового навчання у спеціальній школі»;

семінару-практикум «Акмеологічне середовище сучасного освітньо-реабілітаційного простору»;

загальношкільний проект «Мистецькі зустрічі»;

проект «Літопис нашого закладу» (збір матеріалів до книги про заклад).

Педагогічні працівники центру брали активну участь не лише у загальношкільних, а й у міських, обласних, Всеукраїнських заходах, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність через постійний пошук цікавих форм та методів роботи, вивчали передовий досвід вчителів інших шкіл, ділилися власним досвідом роботи (таблиця 3).

Таблиця 3.

Участь педагогічних працівників РНРЦ «Особлива дитина» в методичних заходах різного рівня

Участь у методичних заходах

(семінарах, творчих групах, методичних школах, майстернях, конференціях, професійних конкурсах)

Міського рівня Обласного рівня Всеукраїнського рівня
1. Зустріч в освітянському колі. Презентація для директорів та заступників директорів навчальних закладів книги Кена Робінзона та Лу Ароніки «Школа майбутнього» (Петух О.В.).

2. Офлайн-конференція «Підсумки реалізації загальноміської науково-методичної проблемної теми «Створення акмеологічного середовища для самореалізації особистості шляхом модернізації управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяльності» (Прокопчук С.М.).

3. Семінар керівників навчальних закладів «Компетентісний підхід в освіті: сутність, проблеми, перспективи» (Петух О.В.).

4. Міський семінар для вчителів 3-х класів з теми «Компетентісний підхід до організації освітнього процесу учнів початкових класів з початковим та середнім рівнями навчальних досягнень» (Пілат В.І.).

5. Науково-практична конференція для вчителів української мови, літератури, українознавства, зарубіжної літератури до 160-річчя від дня народження І.Франка (Пілат В.І.).

6. Майстер-клас з проведення бінарного уроку вчителя початкових класів Ковалень О.В. та вчителя-логопеда Брези О.В. у початковій школі. (Криницька В.І., Твердохліб Г.В.);

7. Семінар-практикум для спеціалістів психологічної служби «Малюнок, як засіб розвитку дитини» Кириленко С.В., Паньковець Т.С.).

8 Семінар-педагогічний міст вчителів інклюзивних класів у початковій школі та вчителів-реабілітологів (Нагорна О.Б.).

9. Семінар-тренінг «Символізм та метафоричність піскових картин. Робота з архетипами. Піскові пейзажі – етапи роботи з пісковими світами. Енергоінформаційний простір» (Дундюк Л.М.).

10. Зустріч зі спеціалістами міського центру зайнятості в рамках профорієнтаційної акції «Ми віримо – ми можемо»: профорієнтаційна екскурсія, до бази НВЦ «Підкова» (Прокопчук С.М., Сабадир С.А.).

11 Педагогічні читання для вчителів початкових класів з теми «Сучасні проблеми діяльності вчителів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського» (Максимчук Ю.Й., Пілат В.І.).

1 Конференція «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» (Кравцова О.В.).

2. Міжпредметна науково-практична конференція вчителів суспільно-гуманітарного циклу (історії, правознавства, іноземних мов) з теми «Роль учителя суспільно-гуманітарного циклу у формуванні компетентної полі культурної особистості учня в умовах нового освітнього простору» (Григорчук В.А., Місюра Л.Я.).

3. Майстер-клас лауреата ІУ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» вчителя англійської мови РКГ «Престиж» Солімчук К.М. для педагогів області та міста (МулярН.П.).

4. Обласна науково-практична конференція «Стан. Проблеми і перспективи духовно-морального виховання  на Рівненщині» (Пілат В.І.).

1. Міжнародний семінар «Інновації в процесі навчання дітей з особливими потребами», Штіль С.Ю. (травень 2017 р.);

2  Другий Всеукраїнський семінар для освітян з теми «Нова українська школа: знання/викладання про Голодомор та інші геноциди» на запрошення Українського науково-дослідного центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), Міністерства освіти і науки України (07-09.02.2017р.), м. Київ (Григорчук В.А.).

3. Всеукраїнський семінар «Інклюзивна освіта та розвиток громади», м.Запоріжжя (Петух О.В., Твердохліб Г.В.).

4. Міжнародний соціальний проект «Книга добра» (Щепковська Л.М.).

5. Всеукраїнськийь конкурс «Моральний вчинок» (Щепковська Л.М.).

 

Таблиця 4

Публікації педагогічних працівників РНРЦ «Особлива дитина»

 

Публікації педагогів
Педагогічна преса, укладені посібники В методичних інтернет-ресурсах
1 Християнський духовно-просвітницький часопис «Слово вчителю»  Нотатки вчителя (з досвіду роботи) Прокопчук С.М. вересень, 2016 Копотілова О.М. Урок читання «Тяжко тому жити, хто не хоче робити» («Освітній навігатор»)
2 Матушевська Т.В.: укладач посібника «Концепція мого життя. «Людина в світ приходить для добра». Конспекти виховних годин» (заходи до розділу  «Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей» за національною програмою виховання учнів 1-12 класів МОН України). Глазкова С.В. Сценарій випускного: Українська перлина 2016» («Освітній навігатор»)
3 Минюк О.М.: укладач посібника «Ми всі господарі природи – тож збережемо її вроду». 2016. (виховні заходи до розділу «Ціннісне ставлення особистості до природи» за національною програмою виховання учнів 1-12 класів МОН України); Марчук М.І. Сценарій свята: «Та земля мила, де мати народила» («Освітній навігатор»)
4 Марчук М.І. автор посібника «Формування навичок здорового способу життя у дітей з особливими освітніми потребами» Прокопчук С.М. Презентація: Героїв Україна пам’ятає!Book Server»)

 

5 Пілат В.І. автор методичної розробки «Формування ключових компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами на уроках літературного читання» (схвалена науково-методичною радою РОІППО та рекомендована до використання в навчальних закладах Рівненської області 28.02.2017р.). Прокопчук С.М.: участь в офлайн-конференції. Акмеологія./10 січня 2017/. Повідомлення: Формування батьківської компетентності  в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору. «Школа життєвої компетентності» для батьків дітей  з особливими потребами (Book Server)

6 Павлюк Г.М. автор методичної розробки «Використання інтерактивних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами» (схвалена науково-методичною радою РОІППО та рекомендована до використання в навчальних закладах Рівненської області 28.02.2017р.). Прокопчук С.М.:участь в офлайн-конференції. Акмеологія./10 січня 2017/ Презентація: Формування батьківської компетентності  в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору. «Школа життєвої компетентності» для батьків дітей  з особливими потребами  (Book Server)
7 Прокопчук С.М. Сценарій свята Першого дзвінка: « У серці кожної дитини живе любов до України» (Book Server)
8 журнал Прокопчук С.М. Сценарій ІІІ Фестивалю дитячої творчості «Все буде добре!» (для дітей з особливими освітніми потребами) (Book Server)
9 Прокопчук С.М. Cценарій ІV Фестивалю «Ти -зірка!» Любов-квінтесенція життя. (Book Server «Освітній навігатор»)
Муляр Н.П.  

Святкове вітання: «Тобі, моя мамо, доземний уклін» («Освітній навігатор»)

Муляр Н.П.

Виховне заняття «У невмілого руки не болять» («Освітній навігатор»)

Муляр Н.П.

Конспект свята «Прощавай, Букварику!» («Освітній навігатор»)

  «Сахнюк В.В. виховна година година «Сторінками життя та творчості Івана Франка» (Освітній навігатор»)
  Сахнюк В.В. мистецька година «В чарівний світ ми поринаєм, де звуки музики лунають!» (огляд творчості М.Д. Леонтовича до 140-річчя з дня його народження)( «Освітній навігатор»)
  Сахнюк В.В. виховна година година до Дня матері «Зустріч у родинному колі «Наші любі, дорогі» («Освітній навігатор»)
  Марчук М.І., Дмітрієва О.Л. бінарна виховна година вчителя та логопеда «Та земля мила, де мати народила» («Освітній навігатор»)
Твердохліб Г.В., сценарій випускного вечора «Церемонія нагородження «Українська перлина –2016» (ВookServer)
Муляр Н.П. конспект уроку математики «Число і цифра 7. Утворення числа 7» («Освітній навігатор»)
Муляр Н.П. конспект уроку читання «Літературна студія «Мистецтво слова» «Освітній навігатор» 
Криницька В.І. презентація

«Моделі взаємозв’язку у корекційному впливі вчителя-логопеда, вчителя початкових класів та вихователя (асистента вчителя)» «Логопед +»

Криницька В.І.

Конспект логопедично-виховного заходу з використанням ІКТ «Українська символіка (національна та державна) «Логопед +»

,Чирак Н.О.Конспекти бінарних занять: «Новорічна імпреза «Бал Снігуроньки», «Екологічне свято-розвага «Осінні мандрівки крилатих сусідів» «Логопед +»

У 2016-2017 навчальному році на базі Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» проведені наступні загальноміські заходи:

 • засідання міського методичного об’єднання вчителів-реабілітологів «Здоров’язберігаючі технології у системі фізичної реабілітації дітей з порушеннями розвитку»;
 • зустрічі, майстер-класи з працівниками обласного та міського центрів зайнятості в рамках профорієнтаційної акції «Ми віримо- ти можеш»;
 • практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації при РОІППО;
 • майстер-клас для молодих вчителів м. Рівного (Павлюк Г.М.).

Упродовж 2016-2017 н.р. на високому рівні були проведені предметно-методичні тижні:

української філології (листопад 2016р.);

початкових класів (грудень 2016р.);

тиждень здорового способу життя (березень 2017р.);

трудового навчання і професійної підготовки (квітень 2017р.);

дитячої книги (березень 2017р.)

Педагоги центру брали активну участь у традиційних тематичних тижнях та загальношкільних заходах: «Увага! Діти на дорозі», «Права дитини», Дитячої книги, Шевченківські дні, фестиваль патріотичної пісні «Червона калина», «Земля – наш спільний дім». Підготували і провели загальношкільне свято до Дня народження Т.Г.Шевченка «Шевченкове слово в віках не старіє», бібліотечний марафон «Уклін Кобзарю», двомісячник «Співучасть у долі дитини», благодійний проект «Особливе пасхальне дерево. Молитва споконвіку в нас єдина: нехай панує злагода і мир!». Провели виховні заходи до Дня: української писемності та мови, рідної мови, цивільного захисту населення, пам’яті героїв Крут, вшанування героїв Небесної сотні, примирення «Не обміліє пам’яті ріка», українського козацтва, англійської мови, Європи в Україні тощо.

Виховна діяльність

Виховна робота навчально-реабілітаційного центру упродовж звітного періоду здійснювалась відповідно до проблемної теми закладу та основних положень Конституції України, «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243,  Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020рр., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та інших нормативно–правові актів, документів Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування,  Програми розвитку Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»на 2012-2017 роки. Головним завданням педагогів-виховників є формування моральної, духовно розвиненої, життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритетним напрямком навчального року було формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва. З цією метою в закладі було організовано проект «Мистецькі зустрічі» (керівник Прокопчук С.М.). В рамках проекту відбулися ряд заходів: квест «Франко», зустріч з письменницею Юлією Костюкевич (7-Б,8-Б класи, Володько Н.М. 15.09.2016); перегляд спільно з батьками вистави Хмельницького академічного обласного театру ляльок за мотивами дитячих листів Лесі Українки «Лесині листи» (24.09.2016 р.); зустріч з юною художницею Христиною Столярчук та організація у закладі її виставки «Я – донька України» (жовтень 2016р.); зустріч з Луцьким шоу-театром: вистава «Українські козаки в казковому лісі» (10.11.2016 р.); зустріч з Оленою Медведєвою: презентація «Рівненського букваря» (4-Б 10.03.2017р.); зустріч з дитячими письменниками Рівненщини Євгеном Шморгуном, Петром Велесиком, Анною Лимич (20.03.2017 р.).

З метою формування ціннісного ставлення до себе, профілактики шкідливих звичок, пропаганди здорового способу життя,педагог–організатор Сабадир С.А організувала для учнів 6-8-х ЗПР класів зустріч з лікарем-наркологом «Алкоголізм – життя без майбутнього» (15.11. 2016 р.).

З метою формування цінісного ставлення до праці, розвитку у дітей з особливими освітніми потребами свідомого ставлення до праці, формування умінь працювати в колективі реалізовано проекти «Тюльпанова заграва» (Корень, Л.М., вчитель трудового навчання), «Наш квітник» (Максимчук Ю.Й., 2-Б).

Формуючи ціннісне ставлення до культурних, духовних надбань рідного краю, педагоги закладу тісно співпрацювали з краєзнавчим музеєм. Упродовж року відбулися пізнавальні екскурсії до музею з тематик «Ремесла та побут Рівненщини» (2-Б, 3-Б, травень 2017), «Волинські шляхи Т.Шевченка» (5-А, 6-А, 4-Б; березень 2017), «Творці історії» (7-Б, 8-Б; 21.02.2017). 07.11.2016 року педагоги закладу Кукурудза В.Р.,вчитель математики та інформатики та Твердохліб Г.В., вчитель-олігофренопедагог організували зустріч в кімнаті-музеї на тему «Розвиток української друкованої книги на межі ІX-XX ст. (перегляд експонатів із приватних колекцій)».

З метою формування у вихованців закладу читацької компетентності  відбулося ряд екскурсій до бібліотек міста: Інтерактивні ігри:«Мій край – частина України» (6-Б; 29.09.2016 р., обласна бібліотека для дітей); «Стежками Франкових казок» (13.10.2016 р.; 3-Б, обласна бібліотека для дітей), «Осінь багряну сторінку відкрила» (15.10.2016, 3-Б клас); «Мрій! Читай! Подорожуй!» (20.03.2017; 2-Б клас), р. – екскурсія до Рівненської обласної  універсальної наукової бібліотеки ім.. Короленка:вікторина «Світ Діснеївських героїв» (21.03.2017, учні 6-Б, 7-Б, 8-Б класів), «Літературна рівненщина. Кращі книги Рівненщини» (22.03.2017р.). На базі закладу організовано проект «Читаємо і залишаємо відгук», в якому уже взяли участь 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б класи. З нового навчального року планується продовжити даний проект.

Щорічно вихованці закладу є учасниками загальноміських акцій, благодійних ярмарків: акція «Посміхнись і стане день тепліш…» в рамках Всесвітнього дня  посмішки (07.10. 2016 р.); загальноміські благодійні акціїї «Діти – дітям», «На крилах Янголів» (21.11 до 16.12. 2016 р.); обласна благодійна акція до Дня Святого Миколая «Не будь байдужим» з метою організації допомоги дітям Луганщини (12.12.2016 р.); благодійний вечір «Долоня до долоньки» на телеканалі Рівне 1 (20.12. 2016 р). Учень 4-Б класу Середа Віталій брав участь у Міжнародному соціальному проекті «Книга Добра»: 100 найдобріших та найкращих робіт, в результаті чого виборов право перебувати 1 тиждень у таборі в м. Гардонь (Gárdony-Agárd), озеро Веленце, Угорщина.

Традиційним у закладі стало залучення учнівської молоді до участі в благодійних заходах Двомісячника «Співучасть у долі дитини» (квітень-травень 2017 року). Участь дітей у таких акціях сприяє формуванню в них почуття любові до ближнього, співчуття та милосердя.

У 2016-2017 році в рамках соціального партнерства та з метою професійного самовизначення дитини з особливими освітніми потребами Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» продовжив співпрацю з Рівненським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Зокрема, було проведено ряд профорієнтаційних екскурсій на виробництво: профорієнтаційний майстер-клас в Рівненський міський центр зайнятості (20.10.2016), ПП «Металком» (10.11.2016), ПП «Фірма МІС» (24.11.2016), майстер-клас з готельно-ресторанного обслуговування в навчально-виробничому центрі «Підкова» (07.12.2016).  Вже традиційним стало залучення представників Рівненського центру професійно-технічної освіти до організації щорічних загальношкільних проектів за участю голови міста В.Хомка. В заході до Дня святого Миколая (19.12.2016) було проведено майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Під час проекту «Особливе пасхальне дерево» (11.04.2017) учні, педагоги та гості дійства були учасниками майстер-класу з виготовлення святкового печива. Варто відзначити допомогу слухачів центру професійно-технічної освіти в створенні стильного образу учнів закладу під час участі в загально шкільних та міських заходах.

На високому рівні проводяться різноманітні конкурси, виставки, фестивалі, змагання, до яких залучається учнівська молодь закладу Також учні закладу беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах.

Таблиця 5

Участь вихованців РНРЦ «Осорблива дитина»

у творчих конкурсах 2016-2017 н.р.

№ п.п. Тема конкурсів ПІБ учасників Переможці
1. Міський конкурс «ЕКОдім» Осіпчук Данило, підг.-Б кл.
2. Міський конкурс екомалюнку «Світ тварин» Коцюба Василь, 4-Б;

Покотило Катя, 5-Б;

Заулочний Артем, 6-Б;

Ільїнський Владислав, 6-Б;

Середа Віталій, 4-Б.

Паламарчук Аліна, 7-Б кл.

3. Міський творчих робіт на кращі ялинкові прикраси (ЦСССМ) Швая Олександр, 6-А;

Литвиненко Є., 4-А;

Лазарчук Роман,-5-А;

Зощук Валерія, 3-А;

Усенко Марина, 2-Б;

Казмірчук Борис, 8-А;

Шокот Іванна, 7-Б;

Бабич Антон, 3-Б;

Муляр Микола, 3-Б;

Кухарчук Вікторія, 3-Б;

Тишков Максим, 5-А;

Голубош Ганна, 8-Б;

1 м.

 

 

2 м

3 м

 

 

 

 

3 м.

 

3 м

2м.

4. Конкурс малюнків « І будуть жити на землі і соловей, і жук»

(ПДМ)

Матвієнко Олександра, 8-Б;
5. Конкурс творчих робіт «Шевченківські дні»

(управління освіти)

Паламарчукм Аліна, 7-Б;

Бондарук Геннадій, 7-Б;

Матвієнко Олександра, 8-Б;

6. Міський конкурс « Новорічна композиція»(ПДМ)

 

Швая Олександр, 6-А;

Литвиненко Євген, 4-А;

Лазарчук Богдан, 5-А;

Зощук Валерія, 3-А

Усенко Марина, 2-Б;

Казмірчук Борис, 8–А

Шокот Іванна, 7-Б;

Бабич Антон, 3-Б;

Муляр Микола, 3-Б;

Кухарчук Вікторія, 3-Б;

Тишков Максим, 5-А

Голубош Ганна, 8-Б;

Середа Віталій, 4-Б;

Кичан Костянтин, 2-А;

Поліщук Матвій, підг.-Б;

Костючок Артур, підг.-Б;

Марченко Олександр, підг.-Б;

Осіпчук Данило, підг.-Б;

Савченко Іван, підг.-Б;

Наумчук Іван, підг.-Б;

Ємець Софія, підг.-Б;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м.

7. Конкурс «Рівне газ» Паламарчук Аліна, 7-Б; грошова нагорода
8. Конкурс «Космічні фантазії» Паламарчук Аліна, 7-Б;

Тиква Дмитро, 7-Б;

3 м

3 м.

9. Конкурс екомалюнку «Великому Киту – велике плавання»(ПДМ) Голубош Ганна – 8-Б;

Паламарчук Аліна – 7-Б;

Шокот Іванна – 7-Б;

Крикливий Роман – 7-Б;

Цюзь Сергій – 5-Б;

Юрчило Влад – підг.-Б

 

 

 

 

3м.

10 Конкурс малюнка «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» Усенко Марина, 2-Б;

Шокот Іванна, 7-Б.

11 Конку курс на протипожежну тематику Крикливий Роман, 7-Б
12 Конкурс малюнків «»Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» Цюзь Сергій, 5-Б;

Паламарчук Аліна, 7-Б;

Шокот Івана, 7-Б.

13 Конкурс творчих робіт « Люби і знай свій рідний край» Бондарук Геннадій, 7-Б

Мельничук Тарас,  8-А

Шуманський Тарас, 8-А

Савченко Іван, 1-А

Кичан Костя, 2-А

Колективна робота, 2-А

Бабич Антон, 3-А

Швая Олександр, 6-А

Кисельова Алла, 6-А

Матчишин Олександр, 6-Б

Просюк Владислав, 8-Б;

Капець Марія, 8-Б;

Чепура Арсентій, підг.-Б;

 

 

 

 

 

 

 

2 м.

 

 

2 м.

 

Підсумок

за рік

Всеукраїнський конкурс
Обласний
Міський 1м.-1

2м.-7

3м.-9

Відповідно до нормативно–правових документів розвитку освіти, з метою ефективної організації роботи дитячого колективу школи у закладі створено структуру учнівського самоврядування, що дає змогу залучити майже всіх учнів до різноманітних видів діяльності. З метою формування в учнівської молоді вмінь громадського управління організовано педагогічний супровід органів учнівського самоврядування. Координатором учнівського самоврядування упродовж навчального року була Сабадир С.А., педагог-організатор. Педагогічний супровід членів Шкільної Ради здійснювали педагоги-куратори: Єзерська О.В., Толкачова С.І., Паньковець Т.С., Щепковська Л.М., Сабадир С.А..

Упродовж звітного періоду представники учнівського самоврядування були активними учасниками громадського життя школи та міста, брали участь самі та задіювали інших учнів закладу до різних заходів загально шкільного, міського, обласного та всеукраїнського рівня.

Впродовж року члени учнівського самоврядування висвітлювали загальношкільні заходи в шкільній газеті «Особлива дитина – особлива увага!».

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. Упродовж навчального року вони залучаються до загальношкільних заходів: творчих конкурсів, уроків мужності, зустрічей з воїнами АТО, загальношкільної лінійки «Хвилина слави», участі спортивних змаганнях.

Упродовж навчального року під контролем адміністрації закладу знаходилися діти, які виховувалися в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також із сімей, де батьки не приділяють належної уваги навчанню та вихованню дітей. Систематично ведеться активна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей.

На належному рівні організована взаємодія педагогів з батьківським колективом. Класні керівники, вихователі ГПД спільно з представниками психологічної служби упродовж року відвідували сім”ї, вивчали умови проживання та виховання дитини з особливими освітніми потребами в сім’ї. Варто відзначити, що порівняно з минулим навчальним роком урізноманітнилися форми роботи з батьками.. Класні керівники залучали батьків до участі у класних  проектах, колективних творчих справах,  класних виховних заходах, екскурсіях. Практикувалося використання сучасних форм і методів роботи. Зокрема, спільні проекти учнів та батьків організували Максимчук Ю.Й. (2-Б клас, «Наш квітник»), Добринська С.С. (2-А, «Походження назв рослин і тварин»). Пілат В.І. (8-А клас) провела з батьками квест «Духовний світ підлітка. Основні методи та умови формування моральних потреб дитини». Павлюк Г.М. (4-Б клас) та Єзерська О.В. (1-А) залучали батьків до організації екскурсій. Твердохліб Г.В.(5-Б клас) організувала спільно з батьками поетичний марафон «Звучи, прекрасна наша мово!», залучала батьків до участі в творчих конкурсах. Володько Н.М. (8-Б клас) практикувала з батьками  таку форму роботи як сімейне коло.

На заняттях батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності проводили майстер-класи, організовували виставки творчих робіт, правові, профорієнтаційні практикуми та профілактичні практикуми. Зокрема, психологічною службою закладу було проведено батьківський лекторій про недопущення дітей до участі в групах соціальних мережах, які  схиляють до негативного мислення та фатальних наслідків «Суїцид – проблема людства».

Упродовж звітного періоду заклад активно співпрацював з громадськими організаціями. За сприяння ГО «Об’єднані серця» вихованці закладу взяли активну участь в заходах, спрямованих на соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами (04.09.2016). Завдяки ГО РПМ Свято-Софіївське братство при сприянні управління у справах сімї та молоді учнівська молодь закладу була залучена до проекту «Відкрити дар дітей та молоді з особливими освітніми потребами» (06.10.2016).

 Фізкультурно-реабілітаційна робота

З метою забезпечення комплексної реабілітації упродовж 2016-2017 навчального року та відповідно до Програми розвитку Рівненського навчально-реабілітаційного центру на 2012-2017 роки, річного плану закладу на 2016-2017 навчальний рік в навчально-реабілітаційному центрі  систематично здійснювались заняття та заходи з фізичної реабілітації і адаптивної фізичної культури.

Процес фізичної реабілітації здійснювали педагоги: Нагорна О.Б., вчитель-реабілітолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат наук з фізичного  виховання  та спорту (за спец. «Фізична реабілітація»); Філіппова О.Ю., вчитель-реабілітолог, молодший спеціаліст; Царук Т.В. вчитель-реабілітолог, молодший спеціаліст.

Для організації заходів з фізичної культури та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами використовувалися спортивний, реабілітаційний та музичний зали, фізкультурно-спортивна зона пришкільної ділянки. За сприятливих метеорологічних умов упродовж року заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи проводилися на відкритому повітрі.

З метою контролю за рівнем результативності реабілітаційно-оздоровчих занять було проведено первинне, поточне та контрольне оцінювання рухових функцій дітей з обмеженими руховими можливостями, що забезпечило аналіз динаміки показників індивідуального моторного розвитку вихованців під впливом засобів адаптивної фізичної культури та фізичної реабілітації.

На основі обстежень складено індивідуальні комплексні програми, визначено цілі реабілітації та шляхи їх вдосконалення. Для реалізації поставлених завдань проведено індивідуальні та підгрупові заняття з фізичної реабілітаці. Для забезпечення максимальної самостійності, мобільності, соціалізації дітей здійснено підбір індивідуальних допоміжних засобів переміщення (ходунки, візки, тощо) та спеціальних меблів (стійка-парта, стілець-парта).

У 2016-2017 навчальному році індивідуальними та груповими заняттями з фізичної реабілітації було охоплено 32 дитини з навчально-реабілітаційного центру та 3 дитини з інших загальноосвітніх навчальних закладів.

Фахівці з фізичної реабілітації забезпечували комплексну допомогу вихованцям, впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату; сприяли максимально можливому розвитку (фізичному, моторному, психічному тощо) дитини з особливими освітніми потребами; підтримували та відновлювали втрачені або послаблені рухові функції і працездатність організму; здійснювали підготовку моторної, емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку до навчання в школі (Царук Т.В.).; працювали над вдосконалення рухових функцій школярів з обмеженими руховими можливостями, розширенням їх мобільності за рахунок застосування допоміжних засобів пересування та  інтеграцією у соціум шляхом залучення до спортивних занять в «Інваспорті» (Нагорна О.Б., Філіппова О.Ю.).

Заняття з адаптивної та лікувальної фізичної культури в 2016-2017 навчальному році проводились відповідно до робочого навчального плану, розкладу уроків, календарно-тематичного планування. Викладання уроків адаптивної фізичної культури здійснював Грибок Р.М., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, заняття з ЛФК проводила Дубровик К.В., спеціаліст.

З метою формування у учнів поняття здорового способу життя, мотивації до самостійних оздоровчо-спортивних занять вчителями фізичної культури проводилася низка заходів. У вересні 2016 н. р. на спортивному майданчику РНРЦ «Особлива дитина» проведено День юного фізкультурника, у листопаді – Шкільна спартакіада між учнями початкових-4 класів, у грудні – Малі параолімпійські ігри, у лютому 2017 н.р. – „Зимова спартакіада” – для учнів 5-8 класів, у березні – Народні ігри та естафети для підготовчих – 8 класів.

Учні закладу упродовж року займалися у КЗ Рівненському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», були учасниками Спеціальній Олімпіаді України м. Львова (15-18.09.2016), проекту соціальної відповідальності  «Грай в гостях, грай всюди» на базі НВК №26 (5-6-ті класи, 13-14.09. 2016), благодійного турніру з боче (приуроченому до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна) за участю організації «Асоціація батьків дітей з особливими потребами». За досить короткий час здобули перемогу під час змагань у такому виді спорту як пауерліфтінг учні 6-Б класу Ільїнський Владислав, Матчишин Олександр, учень 7-Б класу Сінчук Дмитро. Варто відмітити спортивні досягнення учня 6-Б класу Катеринича В’ячеслава, який успішно виступив та виборов бронзову нагороду на чемпіонаті України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового аппарату (м.Дніпро, 27.04 – 01.05.2017).

Здійснення логопедичного супроводу

Відповідно до річного плану роботи навчально-реабілітаційного центру, на виконання наказу по закладу від 01.09.2016 року №116 «Про організацію проведення логопедичної роботи», в закладі здійснювався логопедичний супровід учнів та вихованців центру.

Упродовж 2016-2017 н.р. корекцію вад мовлення здійснювали 7 вчителів-логопедів та дефектологів. За результатами обстеження на початок навчального року за ними була закріплена така кількість дітей:

 • Скалій І.І. (навантаження 18 год/тижд.) – 25 учнів;
 • Плахотнік К.В. (навантаження 18 год/тижд.) – 25 учнів;
 • Дмітрієва О.Л.(навантаження 22,5 год./тижд.) – 35 учнів;
 • Криницька В.І.(навантаження 18 год./тижд.) – 26 учнів;
 • Чирак Н.О.(навантаження 13,5 год./тижд.) – 23 учні;
 • Бородієнко Т.В. (навантаження 18 год./тижд.) – 29 учнів;

Всього 163 учні, з них 104–учні початкових класів, 59–учні середніх та старших класів. Разом з дошкільним відділенням корекційно-реабілітаційною роботою було охоплено 173 дітей (100%).

За наслідками аналізу результатів корекційно-логопедичної роботи встановлено, що:

 • в розвитку фонетико-фонематичних процесів 35% дітей мають значне покращення, 51% учнів знаходяться на середньому рівні, 14% – початковий рівень;
 • лексико-граматичні поняття 37% дітей мають значні покращення, 56% учнів знаходяться на середньому рівні, 7% – початковий рівень.

У порівняні з минулим роком варто відмітити, що збільшилась кількість дітей з важкими мовленнєвими порушеннями.

З метою забезпечення наступності та перспективності, комплексності в корекції вад мовлення, вчителі-логопеди відвідали та проаналізували показові уроки: української мови у 8-А класі «Складні звертання в писемному та усному мовленні» вчителя Пілат В.І., урок читання в 4-Б класі «Байка Л.Глібова «Зозуля і Півень» вчителя Павлюк Г.М., урок читання в 3-Б класі «Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Л. Глібов «Коник-стрибунець» вчителя Копотілової О.М.

За підсумками аналізу логопедичного супроводу та методичної діяльносі вчителів-логопедів упродовж 2016-2017 н.р., визначено, що мета та завдання, поставлені на початку навчального року виконані.

Лікувально-профілактична робота

Відповідно до ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом МОЗ України 20.02.2013 року № 144 та з метою проведення комплексної реабілітації упродовж 2016-2017 навчального року здійснювався медичний супровід учнів та вихованців Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина».

У закладі відповідно до штатного розпису передбачено 5,0 ставок медичних працівників. У 2016-2017 н.р. медичний супровід вихованців закладу здійснювали: лікар-педіатр, лікар-невролог дитячий, сестра медична старша, сестра медична (фітобару), сестра медична з масажу та сестра медична з фізіотерапії.

Для забезпечення медичного супроводу в закладі упродовж року функціонували медичний блок (кабінети сестри медичної старшої, лікарів, двох ізоляторів, маніпуляційної та санвузла), кабінет фізіотерапії, фітобар, кабінет з масажу.

Варто зазначити, що фізіотерапевтичний кабінет обладнаний випромінювачем ультрафіолетовим для групових опромінювань, лампою «Солюкс» (портативна та настільна), апаратом для УВЧ-терапії; інгалятором  ультразвуковим, випромінювачем ультрафіолетовим для місцевих опромінень, апаратом для гальванізації і електростимуляції, апаратом низькочастотної фізіотерапії « Ампліпульс».

Упродовж року за призначенням лікаря-педіатра, лікаря-отоларинголога та ортопеда фізіотерапевтичні процедури пройшли 58 дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • УФО тубус – 24 – 271,5,0 одиниць;
 • Солюкс – 15 – 64,5 одиниць;
 • УВЧ – 2 – 6,0 одиниць;
 • Електрофорез – 10 -202,5 одиниць;
 • Інгаляції – 7 – 37,5 одиниць.

За період 2016-2017 навчального року лікарем-педіатром було оглянуто 175 дітей. Було виявлено 363 патології. На диспансерному обліку перебувають:

 • у невролога дитячого – 61 дитини.
 • у психіатра дитячого – 157 дітей ( з хворобою Дауна – 25, з аутизмом – 11).

Також виявлено:

 • 83 випадки очної патології( із них на диспансерному обліку перебуває 62 дитини);
 • лор-патології – 58 дітей, з них на «Д» обліку – 32 дитини;
 • хірургічної патології – 12 дітей, стоїть на «Д» обліку – 11 дітей;
 • ендокринологічної патології – 71, на «Д» обліку – 59дітей;
 • 20 кардіологічних патологій (з вродженими вадами серця – 14 дітей, 10 із них прооперовано). На диспансерному обліку перебуває 20 дітей;
 • 10 захворювань шлунково-кишкового тракту (на диспансерному обліку перебуває 17 дітей);
 • 88 патологій кістково-м’язевої системи, на «Д» обліку – 40 дітей.

Упродовж навчального року вихованці дошкільних груп та учні були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги, спеціальними засобами для пересування, орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Упродовж навчального року всі учні підготовчих-4 класів та вихованці дошкільної групи пройшли обстеження на наявність гельмінтів та ентеробіозу. За результатами обстеження випадків гельмінтозу та ентеробіозу в учнів не виявлено.

В 2016-2017 навчальному році в медичному кабінеті закладу проведено профілактичні щеплення від поліомієліту 10-ти учням закладу. Проведенню реакції Mанту підлягало 157 дітей, з них зроблено – 52, відмова батьків – 84, 21 дитина мали протипокази. За результатами реакції Манту в тубдиспансер було направлено 5 учнів для додаткового обстеження, 4 дитини  залишилось на «Д»-обліку. Варто зазначити, що проведення профілактичних щеплень було ускладнене відсутністю вакцин (з грудня 2012 року).

З метою профілактики гострих респіраторних захворювань медичною сестрою фітобару здійснювалась вітамінізація препаратом Ревіт (діти, які знаходяться на «Д» обліку з хронічним тонзилітом та після реконвалісцентної пневмонії – 20 дітей 2 рази в рік).

З метою підвищення імунітету у весняний період для учнів підготовчих-4-х класів застосовувалась настойка ехінацеї, для учнів 5-9 класів – настойка елеутерокока.

Учням підготовчих-4-х класів для профілактики ендемічного зобу призначався антиструмін.

Проводилась фітотерапія:

 • фіточай печінковий – 5 дітей – 3 рази в рік;
 • фіточай нирковий – 5 дітей – 3 рази в рік;
 • фіточай заспокійливий – всі діти – 3 рази в рік;
 • вітамінний – всі діти – 2 рази в рік.

Постійно упродовж року здійснювалась сокотерапія.

З метою ціннісного ставлення до власного здоровя, формування навичок здорового способу життя педагогічні та медичні працівники закладу здійснювали санітарно-просвітницьку та профілактичну роботу. Класними керівниками та вихователями ГПД систематично проводились бесіди, години спілкування щодо оздоровлення, загартовування, фізичного розвитку, дотримання режиму дня тощо. З метою проведення роз’яснювальної роботи серед батьківського колективу питання збереження здоров’я дітей неодноразово розглядалось на засіданнях загальношкільних та класних батьківських зборах, батьківського всеобучу «Школа життєвої компетентності».

 Фінансово-господарська діяльність НРЦ «Особлива дитина»

за січень-грудень 2016 року та січень-травень 2017 року.

Фінансування Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» РМР проводилось за кодом функціональної класифікації 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку» в 2016 році, в поточному році за КФК 1011070. Бухгалтерський облік в центрі ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. РНРЦ «Особлива дитина» обслуговується в УДКСУ в м.Рівному Рівненської області, де відкрито 5 рахунків.

Аналіз фінансово-господарської діяльності за січень-грудень 2016 року та січень-травень 2017 року показав, що кошти було витрачено згідно виділених асигнувань відповідно до кошторисних призначень. За січень-грудень 2016 року відкрито бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 7123027грн., профінансовано 6842559,29грн. За січень-травень 2017 року відкрито бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 4231500грн., профінансовано 4024551,76грн.

Станом на 01.01.2016 року залишки на рахунках по спеціальному фонду складали 5399,85грн., на 01.01.2017 року – 3713,23грн. Упродовж січня-грудня 2016 року та січня – травня 2017 року на рахунок спеціального фонду надійшли кошти в сумі 3613,23грн. Кошти з даного рахунку були перераховані на оплату:

 • послуг з обробки даних для видачі сертифікату відкритого ключа ЕЦП – 206,00грн.;
 • виконання робіт по перекриттю води на зовнішній водопровідній мережі закладу – 260,00грн.;
 • господарчі товари (інструменти) – 490,00грн.;
 • придбання канцтоварів для проведення занять за інтересами на групах продовженого дня в сумі 998, 00грн. та для потреб закладу в сумі 353,13грн.;
 • придбання господарчих товарів (миючих засобів) – 137,70грн.

Станом на 01.06.2017 року залишок на рахунку спеціального фонду становить 4080,10грн.

Упродовж липня 2016-травня 2017 року оприбутковано основних засобів на суму 10000,00грн, навчальної та художньої літератури – 25484,00грн., малоцінних активів – 9079,72грн., медикаментів – 2000,00грн., господарських матеріалів – 2292,56грн., канцелярських товарів – 1351,13грн., продуктів харчування – 478431,71грн.

На даний час дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

За січень-грудень 2016 року та січень-травень 2017 року заробітна плата працівникам центру виплачена в повному обсязі згідно чинного законодавства.

Оплата праці працівникам центру упродовж січня-грудня 2016 року профінансована в сумі 4587199,39грн., нарахування на заробітну плату профінансовані в сумі 1017490,59грн. За січень-травень 2017 року  відповідно в сумі 2839666,38грн. та 618570,86грн.

В навчальному закладі організовано триразове харчування вихованців. Упродовж звітного періоду вартість харчування на одну дитину становила 22 грн. На харчування учнів та вихованців у січні-грудні 2016 року було профінансовано на суму 507884грн., у січні-травні 2017 року – 152504,79грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв протягом звітного періоду проводилась своєчасно та в повному обсязі. За надані комунальні послуги та енергоносії закладом було сплачено протягом січня-грудня 2016 року – 695713 грн., протягом січня-травня 2017 року – 363186,79грн.